Kursus i samfundsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme.

Engelsk titel

Course in Community Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i samfunds- og retsodontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til epidemiologiske studier såsom populationsbegreber, årsags- og konsekvensbegreber, confounding
 • Beskrive forskellige designs af epidemiologiske studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejesystemet

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål

Kompetencer 

 • Vurdere validitet af videnskabelig litteratur
 • Anvende viden om epidemiologi, årsager til oral sygdom og evidens vedrørende behandlingseffekt med henblik på at planlægge tandpleje til den enkelte patient og til befolkningen som helhed.

Online forelæsninger og obligatorisk studenteraktiverende holdundervisning.

Epidemiologi og Evidens. Svend Juul, Bodil Hammer Bech, Christina C. Dahm og Dorte Rytter. Munksgaard. 3. udgave. 2017.

Medicinsk sociologi. Rikke Lund, Ulla Christensen og Lars Iversen. Munksgaard. 2. udgave. 2015. Udvalgte kapitler.

Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til epidemiologiske studier såsom populationsbegreber, årsags- og konsekvensbegreber, confounding
 • Beskrive forskellige designs af epidemiologiske studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejesystemet

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål

Kompetencer 

 • Vurdere validitet af videnskabelig litteratur
 • Anvende viden om epidemiologi, årsager til oral sygdom og evidens vedrørende behandlingseffekt med henblik på at planlægge tandpleje til den enkelte patient og til befolkningen som helhed.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Forberedelse
 • 11
 • Total
 • 24