Specialefokuseret kursus og eksamen i patologisk anatomi, cytologi og kirurgi: kolorektalcancer

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til den diagnostiske udredning og behandling af patienter med mistanke om og med kolorektalcancer. Den studerende bliver indført i det multidiciplinære samarbejde omkring disse patienter og der lægges særligt vægt på vigtigheden og nødvendigheden af det tætte samspil afdelingerne imellem for at opnå det bedst mulige resultat for den enkelte patient inden for de givne pakkeforløbs tidsrammer. På Kirurgisk afdeling optager den studerende anamnese og lægger et relevant udredningsprogram for den enkelte patient. Den studerende deltager i operationer, varetager superviseret stuegang og har egne patientforløb fra diagnostik til udskrivelse og start af onkologisk behandling. På Patologiafdelingen indføres den studerende i normal og cancer histologi med fokus på patogenese, histologisk klassifikation, samt prognostiske faktorer og TNM klassifikationssystemet. Den studerende foretager superviseret makroskopisk vurdering og udskæring af operationspræparater, mikroskopering og udfærdigelse af mikroskopi rapport. Den studerende præsenterer egne præparater ved MDT konferencer. Den studerende kan redegøre for forskellige behandlingsmuligheder ved præsentation i forskellige sygdomsstadier og får indblik i screeningsprogrammet og dettes betydning for det enkelte individ og samfundet. Derudover præsenterer den studerende en indsigt i betydning af molekylærbiologisk karakterisering for patienters onkologiske behandling. Kurset tager udgangspunkt udredning og behandling af patienten med kolorektal cancer og omfatter ophold på Patologiafdelingen (1/2) og Kirurgisk Afdelingen (1/4), Roskilde og Køge, samt kortere ophold på Billeddiagnostisk afdeling og Onkologisk Afdeling.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Pathological Anatomy, Cytology and Surgery: Colorectal Cancer

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialernes områder:
  • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer , herunder smerter i abdomen, ændring i afføringsmønster, blod i afføringen, vægttab og anæmi. Endvidere kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale
  • Beskrive differentieret behandling afhængig af præsentation af sygdommen (akut versus elektiv, lokaliseret versus dissemineret sygdom)
  • Beskrive principperne for den kirurgiske tilgang til patienter med cancer i colon og rectum, herunder beskrive fordele ved minimal invasiv kirurgi og principper for organbesparende / sphincterbesparende behandlingsprincipper.
  • Diskutere kvalitetssikring af operationspræparater ved makroskopisk beskrivelse
  • Redegøre for histologiske undertyper og TNM klassifikation, herunder betydning for efterfølgende behandling
  • Redegøre for kolorektalcancer screeningsprogrammets betydning for den enkelte patient og for samfundet


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre superviseret patientkonsultation i ambulatorium eller stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder selvstændigt kunne præsentere patienter til multidisciplinære konferencer.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder:
  • Kunne udføre undersøgelse af endetarm/bækkenbund og superviseret sigmoideoskopi.
  • Kunne placere trochars ved laparoskopisk kirurgi.
  • Udføre en makroskopisk vurdering af et operationspræparat
  • Udskære et operationspræparat i henhold til nationale guidelines
  • Mikroskopere et operationspræparat og udforme en histologisk rapport med udgangspunkt i WHO klassifikation og nationale guidelines
  • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
    

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt
 • Skal selvstændigt kunne udforme en udrednings- og behandlingsplan for en patient ved mistanke om kolorektalcancer
 • Skal selvstændigt kunne vurdere et operationspræparat makroskopisk, udtage de relevante snit, samt mikroskopere og udfærdige en histologisk rapport

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Der gives 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialernes områder:
  • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer , herunder smerter i abdomen, ændring i afføringsmønster, blod i afføringen, vægttab og anæmi. Endvidere kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
  • Redegøre for forskellige kirurgiske tilgange afhængig af cancertype og stadie herunder organbevarende eller sphincterbevarende behandling.
  • Diskutere kvalitetssikring af operationspræparater ved makroskopisk beskrivelse
  • Redegøre for histologiske undertyper og TNM klassifikation, herunder betydning for efterfølgende behandling
  • Redegøre for kolorektalcancer screeningsprogrammets betydning for den enkelte patient og for samfundet
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre patientkonsultation i ambulatorium og på stuegang på et basalt niveau
 • Kunne udføre undersøgelse af endetarm/bækkenbund og sigmoideoskopi
 • Udarbejde en udrednings-og behandlingsplan for en patient med mistanke om kolorektalcancer
 • Udføre en makroskopisk vurdering af et operationspræparat
 • Udskære et operationspræparat i henhold til nationale guidelines
 • Mikroskopere et operationspræparat og udforme en histologisk rapport med udgangspunkt i WHO klassifikation og nationale guidelines

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 222
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse
 • 104
 • Total
 • 361