Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til grundlæggende organisationsanalyse anvendt i en sundhedssektorkontekst.  De studerende undervises i grundlæggende organisationsanalytiske perspektiver, teorier og begreber. Der skal oparbejdes basal viden om den samfundsvidenskabelige forståelse af konkrete organisatoriske sammenhænge, hvori it anvendes eller søges implementeret. Målet er, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer

Engelsk titel

Organization Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden

 • kende grundlæggende organisationsanalytiske perspektiver, begreber og metoder
 • skelne mellem og beskrive grundantagelser og erkendeinteresser i forskellige organisationsanalytiske retninger

 

Færdigheder

 • vurdere studiers organisationsanalytiske karakteristika
 • påpege og argumentere for stærke og svage sider ved forskellige teoretiske retninger eller begrebsanvendelser i forhold til givne problemstillinger.
 • skaffe sig indsigt i organiseringen af et udvalgt område af sundhedsvæsenet

 

Kompetencer

 • selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer.
 • finde og anvende relevant litteratur i belysningen af sådanne organisatoriske problemstillinger
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

   

 

Forelæsninger og holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives mundlig individuel feedback fra underviser og studerende efter afholdelse af oplæg i løbet af kurset.

Efter endt eksamen gives der mundtlig individuel feedback i forbindelse med karaktergivningen.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutters mundtlig eksamen baseret på en skriftlig synopsis. Synopsis kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til tre. Ved gruppeaflevering skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for hvilke bidrag. Synopsen afleveres efter kursusafslutning og skal afspejle det emne der udstikkes af den eksamensansvarlige til den givne aflevering
Hjælpemidler

Alle – dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive det danske sundhedsvæsens overordnede organisering og centrale aktører.

 • skelne mellem og beskrive udvalgte organisationsanalytiske retninger med henblik på deres respektive grundantagelser og erkendeinteresser

 

Færdigheder

 • vurdere studiers organisationsanalytiske karakteristika

 • skaffe sig indsigt i et udvalgt område af sundhedsvæsenet på et niveau, der ville være relevant forud for eksempelvis en jobsamtale

 

Kompetencer

 • identificere organisatoriske aspekter af en given arbejdsopgave

 • finde litteratur med relevans for en sådan arbejdsopgave

 • analysere studier af udvikling, implementering og anvendelse af it i sundhedsvæsenet

 • identificere og vurdere forskelle og ligheder mellem flere studier af samme fænomen

 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 26
 • Projektarbejde
 • 50
 • Forberedelse
 • 181
 • Eksamen
 • 5
 • Total
 • 275