Sundhedspolitiske analyser

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til og overblik over sundhedspolitikken, dvs. den politik, der omhandler sundhedsvæsenets aktiviteter, indretning og styring samt forebyggelse og sundhedsfremme. Kurset omhandler bl.a.:

Policyformulering og dagsordenssættelse; politiske ideologier; velfærdsstatsmodeller; politisk problematisering; forholdet mellem viden og politik; aktører og beslutningskompetencer på forskellige niveauer i det danske sundhedsvæsen.

Engelsk titel

Health Policy Analyses

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for centrale teorier og begreber til brug for analyse af problemdefinitioner, dagsordenssættelse og politikformulering;
 • redegøre for forskellige politiske ideologiers betydning for sundhedspolitikkens indhold;
 • redegøre for de centrale aktører i den sundhedspolitiske proces og deres formelle beslutningskompetencer;
 • redgøre for forskellige velfærdsstatsmodeller;
 • redegøre for teorier om forholdet mellem viden og politik;

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en sundhedspolitisk problemstilling og besvarelsen af denne;
 • selvstændigt og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur og formilde sin analyse i et klart sprog.

 

Kompetencer:

 • med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.

 

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebog og kompendium

Kurset om sundhedsvæsenet struktur og funktion på 1. semester på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller tilsvarende

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, hjemmeopgave
En kursuopgave skrevet af en, to eller tre studerende om
en selvvalgt, godkendt problemstilling.
Omfang:
1 studerende: 10 normalsider
2 studerende: 16 normalsider
3 studerende: 20 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for den viden, som er relevant for besvarelsen af den valgte problemstilling.


Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en sundhedspolitisk problemstilling og besvarelsen af denne;
 • selvstændigt og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur og formidle sin analyse i et klart sprog.Kompetencer:

 • De studerende skal med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse
 • 64
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 138