Farmakoterapi

Course content

Kurset omhandler principperne bag rationel, evidensbaseret farmakoterapi; herunder opvejning af gevinst og risiko ved en given medicinsk behandling og kommunikation med fagprofessionelle og patienter samt principperne for diagnostik, kliniske sygdomstilstande og deres tilgrundliggende patofysiologi.

Kurset består af  forelæsninger,  projektarbejde incl. klassetimer og plenumtimer.

Forelæsninger

Forelæsningerne har til formål at introducere grundbegreberne ved rationel farmakoterapi (introduktions forelæsningerne) samt at demonstrere hvordan kemisk, biofarmaceutisk, farmakologisk- og samfundsfarmaceutisk viden kombineres for at opnå en rationel og optimal lægemiddelbehandling af den individuelle patient, samt at belyse de barrierer: farmaceutiske, farmakologiske,  patient- og samfundsmæssige der eksisterer for at opnå optimal behandling.

 • 6 introduktionsforelæsninger, hvor emner som ansvar, faglige roller og jura inden for sundhedsvæsenet, tværfaglighed, kommunikation mellem sundhedsprofessionelle, IT/journaler/EPM/FMK, sygdomsterminologi, patient udredning, undersøgelser, laboratorieværdier, diagnose og behandlinger vil blive gennemgået.

 • 10 dobbelt-forelæsninger bygget over tværgående farmakoterapeutiske emner som f.eks. co-morbiditet, risikolægemidler, indlæggelses- og udskrivningssamtaler, behandlingsguidelines, polyfarmaci, sektorovergange, lægemiddelopfattelser, medicingennemgang, compliance og selvregulering, off-label brug, OTC.

 • 2 dobbeltforelæsninger bygget over to udvalgte betydelige sygdomsområder (f.eks. hjerte-kar, psykiatri, diabetes).

De 12 dobbelt-forelæsninger vil alle være baseret på virkelighedsnære komplekse patient-cases, hvor der i interaktion med de studerende og med udgangspunkt i patientens sygdomsbillede og aktuelle behandling eller manglende behandling opbygges en optimal lægemiddelbehandling.

Projektarbejde 

Projektopgaven har til formål at give de studerende mulighed for at arbejde detaljeret med en prædefineret farmakoterapeutisk opgave indenfor et udvalgt sygdomsområde med fokus på den farmakologiske behandling. Projektarbejdet indledes med fælles klassetimer, hvor opgaverne introduceres. Årgangen opdeles i  hold og hvert hold opdeles i ca fire grupper. De fire grupper arbejder med forskellige sygdomsområder.  Hver gruppe udarbejder en rapport  på max 25.000 karakterer, og resultaterne fremlægges mundtligt, holdvis i plenum, og kommenteres af og diskuteres med de øvrige grupper. Hele holdet læser alle fire rapporter. Således indlæres terapi for fire forskellige sygdomsområder. 

Education

Kandidatuddannelsen i farmaci: Studienævnet anbefaler kandidatstuderende, som indskrives med en bacheloruddannelse i farmaci fra 2010/2014 studieordningerne ved KU, at tilmelde sig farmakoterapi i stedet for Advanced Pharmaceutics. Se overgangsordningen og kontakt studievejledningen for yderligere detaljer.

Kurset er ikke tilgængeligt for andre studerende.

 

 

 

Learning outcome

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • være bekendt med de hyppigste og vigtigste sygdomme samt deres patofysiologi og generelle farmakologiske behandling

Færdigheder:

 • vurdere en given lægemiddelbehandling og stille forslag til en optimal lægemiddelbehandling; herunder valg af lægemiddelform med udgangspunkt i en patients sygdom, kliniske tilstand og para-kliniske data.

 • på systematisk vis indhente nødvendige oplysninger om lægemidler og behandlingsmuligheder via nationale evidensbaserede behandlingsvejledninger, nationale og internationale behandlings-, bivirknings- og interaktionsdatabaser osv.

Kompetencer:

 • vurdere en given individuel behandling, at foreslå optimal og rationel farmakoterapi samt udarbejde generelle behandlingsvejledninger.

 • forstå evidensbaserede behandlingsguidelines mangler mht. at forudsige effekt og bivirkninger i den enkelte patient.

 • være en kyndig lægemiddelrådgiver for andre sundhedsprofessionelle og patienter.

 • præsentere og diskutere et patientforløb med behandling for/med andre sundhedsprofessionelle.

Undervisningen består af forelæsninger, projektarbejde, klasse- og plenumtimer.
Forelæsningerne vil være baserede på patient-cases, være interaktive og studenterinddragende.
De studerende skal derfor være forberedte for at få det nødvendige udbytte af undervisningen og
blive trænede i at kombinere den viden, de færdigheder og kompetencer, de har opnået i de samfundsfarmaceutiske, farmaceutiske- og farmakologiske fag. Dette vil indebære træning i at foreslå en optimal lægemiddelbehandling til en given patient og kunne diskutere fordele og ulemper ved behandlingen..
Introduktionsforelæsningerne har til formål at introducere grundbegreberne ved rationel farmakoterapi.
Forelæsninger over de tværfaglige emner har til formål at demonstrere hvordan kemisk, biofarmaceutisk, farmakologisk - og samfundsfarmaceutisk viden kombineres for at opnå en rationel og optimal lægemiddelbehandling af den individuelle patient, samt at belyse de barrierer: farmaceutiske, farmakologiske, patient- og samfundsmæssige, der eksisterer for at opnå optimal behandling
Der vil til hver af forelæsningerne blive udarbejdet en læseplan, over hvad der forventes indlært ved selvstudium (sygdomslære), og hvilke behandlingsguidelines der forventes at være læst.
Under projektarbejdet deles årgangen I hold, hver hold opdeles i grupper.
Hver grupper arbejder med en prædefineret opgave indenfor udvalgte sygdomsområder Hver gruppe udarbejder en rapport, hvis resultater fremlægges på et kollokvium (holdvis), og som gennemlæses og kommenteres af holdets øvrige grupper på kollokviet.
Hvert hold tildeles to vejledere (en farmaceut og en læge) som under gruppearbejdet har 3 vejledermøder à 1 times varighed med gruppen og som er tilstede ved inroduktionstimerne og ved kollokviet
Emner for forelæsninger og gruppearbejde vælges således at det sikres at de studerende har gennemgået farmakoterapeutiske principper for mindst 6 sygdomsgrupper.

Behandlingsvejledninger fra Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen, IRF og de lægevidenskabelige selskaber.

Continuous feedback during the course of the semester
ECTS
See exam description
Type of assessment
Written assignment
Oral defence
Den studerende udarbejder en rapport i gruppe. Rapporten gennemlæses af holdets øvrige grupper, resultater fremlægges på et kollokvium (holdvis) og kommenteres i plenum i timerne.
Den studerende opnår kursusattest på grundlag af den skriftlige rapport, den mundlige fremlæggelse, diskussion og opponering på andre gruppers rapport/​fremlæggelse. Den skriftlige og mundlige del vægtes ligeligt.
Såfremt en rapport ikke kan godkendes; vil gruppen få mulighed for at rette op på dette, inden den mundtlige evaluering. Der gives mulighed for en gentagen mundtligt fremlæggelse og/eller opponering (overfor kursusansvarlig eller dennes repræsentant) afhængig af i hvilken part den studerende ikke har levet op til kravene i.
Såfremt det skønnes, at en studerendes præstation ved den mundtlige fremlæggelse/​diskussion og/eller opponering ikke lever op til kravene for at opnå kursusattest, kan den studerende ikke tilmelde sig den skriftlige eksamen.
Aid
All aids allowed
Marking scale
passed/not passed
Censorship form
No external censorship
Criteria for exam assessment

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdigheder:

 • beskrive de væsenligste virkningsmekanismer, interaktioner, bivirkninger, kontraindikationer for de i opgaven aktuelle lægemiddelstoffer

 • beskrive de væsentligste barrierer for optimal lægemiddelterapi for de i opgaven aktuelle patienter

 • systematisk indhente de mest væsentlige og korrekte oplysninger om den for opgaven aktuelle patient (gruppe) og de aktuelle lægemidler

 

Kompetencer:

 • opstille en korrekt og sikker individuel lægemiddelbehandling.

 • demonstrere evne til at uddrage, præsentere og diskutere de relevante problemstillinger (f.eks. barrierer, bivirkninger, interaktioner) i de i opgaverne aktuelle patientforløb med fokus på den foreslåede lægemiddelbehandling.

 • demonstrere evne til samarbejde og evne til at udnytte kompetence på tværs i en projektgruppe.

 • demonstrere evne til at give kritisk og konstruktiv feedback til medstuderende

ECTS
See exam description
Type of assessment
Written examination, 4 timer under invigilation
Eksamenssættet består af 2-5 essay opgaver, hver især med fokus på optimal lægemiddelbehandling til en specifik patient eller sygdom.
Aid
All aids allowed

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
 • IO2 – den digitale pen
 • Panoramic Viewer
 • Paint
 • Lommeregner – Windows egen
 • R – Statistik program
 • ITX MC – multiple choice program
 • Adobe reader
 • MathType formelprogram
 • USB adgang – til usb stik med noter m.m.

 

Det er tilladt at medbringe molekylemodelbyggesæt.

Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Criteria for exam assessment

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • demonstrere sikker beherskelse af de hyppigste og vigtigste sygdomme, deres patofysiologi og generelle farmakologiske behandling

Færdigheder:

 • beskrive de relevante virkningsmekanismer, interaktioner, bivirkninger, kontraindikationer for de i opgaven aktuelle lægemiddelstoffer

 • under inddragelse af alle væsentlige faglige elementer kunne stille forslag til en sikker lægemiddelbehandling eller ditto ændring af eksisterende lægemiddelbehandling med udgangspunkt i den aktuelle patients diagnose, kliniske tilstand og para-kliniske data.

Kompetencer:

 • fyldestgørende redegøre for og diskutere rationalet bag valg af den foreslåede lægemiddelbehandling til den aktuelle patient eller sygdom, og hvorfor en tilsyneladende korrekt evidensbaseret behandling i nogle tilfælde ikke er effektiv.

 • Category
 • Hours
 • Lectures
 • 30
 • Class Instruction
 • 8
 • Study Groups
 • 40
 • Exam
 • 4
 • Preparation
 • 124
 • English
 • 206