Biokemi for naturressourcer

Kursusindhold

Kurset giver grundlæggende introduktion til biokemi. Der er hovedvægt på teori; men også med kobling af teorien til praktisk laboratoriearbejde. 

Følgende emner behandles teoretisk:

 • Dannelse og omsætning af de vigtigste kemiske stoffer og strukturer, som findes i levende celler, herunder proteiner, kulhydrater, lipider, nukleinsyrer, samt energirige forbindelser og andre cofaktorer.
 • Dannelse, struktur og funktionalitet af proteiner; herunder enzymer, transportører og strukturelle proteiner.
 • Hydrofobe, hydrofile interaktioner, vand, lipider og membraner.
 • Centrale reaktioner og stofskifteveje; herunder glycolyse, pentosephosphatvejen, citronsyrecyklus, oxidativ phosphorylering,  lipidstofskiftet og aminosyrestofskiftet

 

Laboratorieøvelser:

 • Kurset giver introduktion til en række forskellige biokemiske teknikker, som anvendes i oprensning og analyse af metabolitter, kulhydrater, deriblandt enkelte sukre, oligosaccharider, polysaccharider, proteiner, enzym aktivitet og DNA. Fx indgår ekstraktion, chromatografi, elektroforese, centrifugering, og spektrofotometri. Disse teknikker illustreres dels ved praktiske laboratorieøvelser og dels ved teoretiske gennemgang.

 

Kurset henvender sig især til Naturressource-studerende med specialiseringerne Plantevidenskab eller Miljøvidenskab; Dette vil afspejle sig i de konkrete eksempler i teoretiske øvelser og i emner for laboratorieøvelser.

Engelsk titel

Biochemistry for Natural Resources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder, med vægt på biokemiske stofgrupper, struktur og funktion af de væsentligste makromolekyler, generelle stofskifteprocesser, samt at give kendskab til udvalgte analysemetoder.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Klassificere væsentlige grupper af molekyler, som indgår i cellens stofskifte.
 • Beskrive proteiners, kulhydraters, lipiders og nucleinsyrers kemiske opbygning samt deres overordnede funktion og egenskaber.
 • Beskrive principper for replikation, transkription og translation af genetisk information til proteinsyntese.
 • Beskrive struktur af enzymer og deres generelle kinetiske egenskaber.
 • Beskrive virkningsmekanismer for udvalgte enzymer og cofaktorer.
 • Beskrive udvalgte biokemiske teknikker til oprensning og karakterisering af biologiske molekyler; især med henblik på analyse af enzymer og deres aktivitet.
 • Beskrive generelle principper for og de vigtigste elementer af centrale metabolismeveje.
 • Udvise overblik over, og sammenhæng mellem, metabolismeveje, metabolitter og cofaktorer

 

Færdigheder:

 • Anvende teoretisk viden og -redskaber til løsning af enkle biokemiske problemstillinger.
 • Sætte sig ind i videnområder, der baserer sig på en grundlæggende forståelse af biokemiske principper.
 • Demonstrere forståelse af, hvordan eksperimentelle teknikker kan anvendes i praktiske biokemisk analysearbejde.
 • Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle biokemiske teknikker og metoder.

 

Kompetencer:

 • Kunne redegøre for biologiske problemstillinger ud fra grundlæggende viden om biokemi principper og stofskifteprocesser.
 • Samarbejde med andre om gennemførsel og afrapportering af biokemiske analyser.

Forelæsninger: Den teoretiske del af undervisningen udgøres af 3-4 timers ugentlige forelæsninger, som præsenterer de centrale dele af pensum på basis af en lærebog.

Teoretiske øvelser: Der er ugentlige teoretiske øvelser, hvor der arbejdes individuelt eller i mindre grupper med at løse konkreter opgaver, som er relateret til det forelæste stof.

Praktiske laboratorie-øvelser: Gennem øvelser, typisk af ca. 4 timers varighed, illustreres nogle grundlæggende teknikker i biokemi. Det forventes, at der vil være 6 praktiske øvelser, som alle udføres i mindre grupper. Hver øvelse afsluttes med at der afleveres en rapport over øvelsen.

Endelige oplysninger om lærebog, øvelsesmanualer og opgaver til teoretiske øvelser vil være tilgængelig på Absalon. Forventet lærebog: Berg JM et al. Biochemistry, Seneste udgave.

Der forventes et grundlæggende kendskab til hhv. kemi og cellebiologi, svarende til kurserne Naturressourcers kemi 1 og Cellebiologi.

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback vil foretages for de skriftlige øvelsesrapporter. Løbende mundtlig feedback vil foretages i undervisningsforløbet for de teoretiske delelementer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamenssættet består typisk af 3-5 opgaver med underspørgsmål. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål uden væsentlige mangler. Se i øvrigt målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 0
 • Forberedelse
 • 122
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206