Zooarkæologi: Dyreknogler fra arkæologiske udgravninger

Kursusindhold

Basal og generel indføring i teori, teknik og metode om jordfundne dyreknogler, især knogler fra arkæologiske udgravninger; domesticeringsprocessen samt dens biologiske og sociale konsekvenser; dyrenes indvandringshistorie; introduktion til DNA- og Isotopanalyser; elementær knoglebestemmelse for de mest almindelige vilde arter og tamdyr (fisk, fugle og pattedyr men med fokus på pattedyr).

Engelsk titel

Zooarchaeology: Animal Bones from Archaeological Excavations

Målbeskrivelse

Viden:

Kendskab til

 • Hvirveldyrenes generelle skeletopbygning og anatomi samt disses tilpasninger til forskellig levevis.
 • Udgravningsmetoder, som sikrer, at der erhverves et repræsentativt knoglemateriale som basis for moderne analysemetoder.
 • Traditionelle og moderne zooarkæologiske metoder til analyser af dyreknoglematerialer fra arkæologiske og naturlige aflejringer.
 • De store linjer i arternes indvandringshistorie i Danmark.
 • De tidlige domesticeringsprocesser i Mellemøsten.
 • De forskellige metoders anvendelsesmuligheder - f.eks. indenfor subsistensanalyse og rekonstruktion af palæomiljø.

 

Færdigheder

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • Kunne identificere de enkelte skeletelementer og foretage en artsbestemmelse af de almindeligt forekommende pattedyr ved hjælp af knogleatlas og komparativ skeletsamling.
 • Umiddelbart kunne genkende artsspecifikke dele af de almindeligst forekommende arter i de arkæologiske udgravninger med henblik på at træffe korrekte beslutninger i felten.
 • Kunne forstå og diskutere potentialet i de basale zooarkæologiske analysemetoder og samtidig have indsigt i begrænsninger og faldgruber.

 

Kompetencer:

Kompetencer den studerende vil opnå:

 • At være i stand til at træffe beslutninger om udgravningsmetoder og sikring af dyreknogler i en given udgravningssituation.
 • At være i stand til at give en kritisk vurdering af publicerede arbejder.
 • At være i stand til at vurdere forskningspotentialet inden for zooarkæologi.

 

Undervisning i form af forelæsninger, korte studenteroplæg samt "hands on" øvelser.
Undervisningsplan og -omfang fremgår af kursushjemmesiden. De beskrevne kompetencemål opnås kun fuldstændigt ved, at den studerende deltager aktivt i undervisningen.

Oplyses på Absalon og ved  kursusstart.
Lærebog: Terry O´Connor 2000 (eller nyere versioner): The archaeology of animal bones. Sutton Publishing Limited.

Kurset kan følges uden specifikke forudsætninger og henvender sig til studerende fra fagene Arkæologi (Forhistorisk, Nærorientalsk og Klassisk Arkæologi), Biologi, Naturressourcer, Geologi og Antropologi.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min med opsyn.
Der er 20 min forberedelsestid til den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamen udgør 100% af den endelige karakter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er kun tilladt at bruge materiale som er udleveret til den studerende af underviserne.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • Forberedelse
 • 94
 • Eksamen
 • 20
 • Projektarbejde
 • 50
 • Total
 • 206