Kvalitative metoder

Kursusindhold

Fællestræk og forskelle indenfor kvalitative metodologier og forskningsmetoder i idrætsforskningen. Herunder indblik i betydningen af og forbindelsen til overordnede videnskabsteoretiske paradigmer.

Tematiske præsentationer af og praktiske øvelser i forskellige måder at arbejde med kvalitative interviews og observation og strategier til fremstilling og analyse af empiri.

Fremlæggelser af studerendes projekter/øvelser løbende gennem kurset, herunder indsamling, analyse og fortolkning af empiri og refleksioner over sammenhænge mellem paradigme, videnskabsteori, metodologi, måden en metode benyttes på og teori som benyttes i analyse.

Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden 

 • Kendskab til kvalitative metoder og viden om og indblik i fællestræk og forskelle ved et kvalitative metoder.
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over nøglebegreber indenfor den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforsknings metodologi- og metodelandskab.
   

Færdigheder

 • Mestre forskellige tilgange til kvalitative interviews og observation og forskellige måder at fremstille empiri på.
 • Vurdere og være i stand til at forholde sig åbent og kritisk til forskellige metodologier og metoders anvendelse i forhold til skabelse og bearbejdning af empiri.
 • Udvælge, fordybe sig i og forholde sig kritisk til hensigtsmæssigheden og brugen af en udvalgt metode i forhold til en relevant problemstilling og et selvstændigt formuleret projekt.
   

Kompetencer

 • Skabe empiri gennem forskellige kvalitative forskningstilgange.
 • Kunne anvende forskellige strategier til analyse af kvalitativt skabt empiri.

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 60 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Mundtlig gruppeeksamen, som tager udgangspunkt i et 20-25 siders projektrapport (à 2400 anslag inkl. mellemrum - ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag), der afleveres senest onsdag kl. 12.00, i 8. blokuge.
Gruppeeksamen (3-5 studerende) har varighed mellem 40 og 60 min så det svarer til minimun 12 min per studerende eksklussiv votering.
Den studerende får en individuel karakter på baggrund af helhedsbedømmelse af den skriftlige og mundtlige fremstilling.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den skriftlige opgave må medbringes - ingen yderligere hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse
 • 120
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Teoretiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 76
 • Total
 • 412