Læring i idræt

Kursusindhold

Idrætsundervisningens formål og perspektiver med vægt på begreber som kropslighed, mening, motivation, identitet, kognition og kompetence set ud fra en læringsteoretisk synsvinkel. Kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring relateret til didaktiske retninger og metoder, som anvendes i idræt inkl. coaching, gruppedynamik, kommunikation og feedback. Refleksion over oplevelser i idrætspraksis. Introduktion til praktikerforskning med henblik på analyse af lære- og undervisningsprocesser i specifikke idrætsfaglige områder.

Engelsk titel

Learning in Physical Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende skal opnå viden om, hvordan læreprocesser foregår i idræt og have indsigt i idrætsfaglig didaktik og metoder.

 • Den studerende skal opnå kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring og deres videnskabsteoretiske udgangspunkt samt forskellige krops- og læringssyns betydning for undervisningspraksis i idræt.

 • Den studerende skal opnå forståelse for den idrætslige iscenesættelses betydning for deltagernes læringsmuligheder.

Færdigheder:

 • Den studerende skal kunne udforme en synopsis med en klar problemstilling.

 • Den studerende skal kunne anvende metoder, der er relevante i relation til pædagogisk forskning i idrætspraksis.

 • Den studerende skal selvstændigt kunne analysere praksiserfaringer med udgangspunkt i egne og medstuderendes læreprocesser.

Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne anvende pædagogisk-didaktiske og psykologiske teorier i læreprocesanalyser fra idrætsundervisning.

 • I refleksioner over lære- og undervisningsprocesser skal den studerende kunne koble teori med specifikke oplevelser, erfaringer, handlinger og interaktioner.

 • Den studerende skal kunne begrunde og reflektere over metodiske processer og kvaliteter ved egen undersøgelse af selvvalgt problemstilling.

Forelæsninger og gruppetimer inkl. studenteroplæg og to obligatoriske øvelser.

Kursuslitteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NIDB10011U Læring i idrætspraksis. Du kan altså ikke kan tage NNEB18005U Læring i idræt, hvis du allerede har bestået NIDB10011U Læring i idrætspraksis.

Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NIDB10011U Læring i idrætspraksis uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NNEB18005U Læring i idræt. Du har i alt 3 eksamensforsøg.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback samt mundtlig feedback på øvelser fra gruppeunderviserne. De studerende får mundtlig feedback i processen med at udarbejde synopsis og på denne samt det mundtlige oplæg og diskussionen til eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Mundtlig prøve, 30 min (inkl. votering) på baggrund af skriftlig aflevering som udarbejdes løbende gennem kurset.

Den mundtlige eksamen foregår i par og er uden forberedelse. Der kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, gives mulighed for at gå op alene. Bedømmelsen er individuel.

Der eksamineres på basis af en synopsis på max. 5 normalsider (á 2400 anslag inklusiv mellemrum, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) med selvvalgt og godkendt problemformulering og inddragelse af analyser af oplevelsesbeskrivelser af egne og medstuderendes læreprocesser i praksisfagene i blok 1 og 2. Individuel logbog over oplevelser i idrætspraktiske studieelementer skal vedlægges som bilag.

Synopsis skrives i par. Den kan dog skrives individuelt eller i grupper af tre, hvis der er ulige antal studerende på et hold eller andre særlige forhold gør sig gældende. Hvis man skriver tre sammen øges sidetallet til 7,5 normalsider og den mundtlig eksamen vil foregå enkeltvis.

Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.

Studerende med sidefag i idræt kan i deres synopsis tage udgangspunkt i analyser og erfaringer fra tidligere praktisk-teoretiske undervisningsforløb på bacheloruddannelsen eller fra deltagelse i anden idrætsaktivitet.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt i udarbejdelse af synopsis - til mundtlig eksamen er det kun tilladt at medbringe synopsis, noter til eget oplæg og kopi af figurer, der ønskes inddraget i oplæg og/eller diskussion.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Kollokvier
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206