Diskret matematik for førsteårsstuderende (DisRus)

Kursusindhold

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik
 • tælleproblemer
 • relationer
 • funktioner
 • træer
 • indledende grafteori
 • permutationer
 • grupper
 • talringe.
Engelsk titel

Discrete Mathematics for first year students (DisRus)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kurset har den studerende:
 
Viden om emnerne omtalt under kursusindhold

Færdigheder:

 • Foretage beregninger og gøre brug af algoritmer inden for kursets emnekreds, herunder specielt
 • Udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn
 • Genkende forskellige former for relationer og gøre brug af dem
 • Analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
 • Genkende forskellige former for grafer og anvende centrale algoritmer knyttet til sådanne
 • Arbejde med rekursive definitioner og løse rekursionsligninger.
 • Kende og gøre brug af begrebet permutation, herunder beregne fortegnet af en sådan.


Kompetencer:

 • Selv formulere simple matematiske argumenter, specielt ved at gøre brug af matematisk induktion og modstridsbeviser.
 • Forstå grundlæggende matematisk aksiomatik og isomorfibegrebet samt gøre konkret brug af disse i forbindelse med grupper og talringe.

5 timers forelæsning og 4 timers øvelserstimer om ugen i 9 uger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende evaluering med bedømmelse givet for en samlet vurdering af 3 sæt afleveringsopgaver og 2 multiple-choice prøver. Prøverne afholdes i undervisningstiden under tilsyn.
De to prøver tæller hver 1/4 og de tre sæt afleveingsopgaver tæller hver 1/6.

Desuden kræves det at den studerende er aktiv i fremlæggelsen af et bevis til øvelserne.

Hvis bare et af afleveringsopgavesættene ikke afleveres gives karakteren -3 for hele kurset. Hvis den studerende ikke er aktiv i fremlæggelsen af et bevis til øvelserne gives karakteren -3 for hele kurset. Hvis den studerende slet ikke afleverer noget som helst (hverken afleveringsopgavesæt eller prøver) gives dog bedømmelsen ”udeblevet”.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved besvarelsen af afleveringsopgaverne er alle hjælpemidler tilladt.


Ved Multiple-choice prøverne er skriftlige hjælpemidler, som lærebøger og noter tilladt. Elektroniske hjælpemidler er ikke tilladt.


Ved den mundtlige re-eksamen er alle hjælpemidler tilladt under forberedelsestiden. Ved eksamen kan den studerende medbringe en huskeseddel på højst én side som kan konsulteres.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 125
 • Total
 • 206