ÆNDRET: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (SS2)

Kursusindhold

Sandsynlighedsregning og statistik for diskret og grupperet datamateriale. Hypotesetest. Simulation.
Konfidensintervaller. Grænseresultater. Der lægges speciel vægt på emner med relevans for undervisning i statistik og sandsynlighedsregning i gymnasiet .

Engelsk titel

CHANGED: Probability Theory and Statistics 2 (SS2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden:

Forklare de fundamentale kombinatoriske principper og deres anvendelse i diskret sandsynlighedsregning.
Forklare den matematiske teori for og anvendelsen af statistiske regressionsmetoder.
Forklare principperne og de generelle resultater i asymptotisk statistisk teori i forbindelse med ovenstående.


Færdigheder:

Opstille naturlige hypoteser for antalstabeller og grupperet data.
Gennemføre statistiske test i diskrete modeller, i særdeleshed test for om to diskrete fordelinger er ens.
Gennemføre statistiske test i forbindelse med regressionsanalyse, herunder usikkerhedsberegninger og residualplot.
Begrunde approksimative fordelingspåstande om test i modeller ved hjælp af asymptotisk teori og ved hjælp af simulation.


Kompetencer:

Vurdere brugbarheden af en statistisk model til at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål.
Opbygge simulationsforsøg til undersøgelse af simple stokastiske problemer.

4 timers forelæsning og 4 times øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Analyse 1 (An1)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Eksamen er en 27 timers tag-hjem prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 112
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206