AFLYST: Geokemi (GeoKem)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til:

 • Teoretisk og praktisk brug af geokemiske koncepter (e.g. ligevægt, udfældning, overflade processer, pH og redox).
 • Grundstoffer og deres distribution på og i jorden.
 • Basis kemiske processer af interesse for alle geologiske systemer (vulkanske, metamorfiske, sedimentære og miljøet).
 • Thermodynamik og kinetik.
 • Mineral/fluid ligevægte samt forhold mellem sammensætning, temperatur, tryk og pH.
 • Beregning af koncentration, aktivitet og ionstyrke.
 • Brugen af de her lærte processer kombineres i case-stories i karbonat og silikat systemer så den studerende får et overblik over samspillet af flere processer.

 

Den studerende vil udbygge færdigheder inden for problem løsning og det at udtrykke sig kvantitativt og lave passende antagelser og herunder teste dem samt udvikle evne til at tolke geokemiske og geologiske diagrammer ved at lære hvordan man selv beregner og konstruerer dem.

Engelsk titel

CANCELLED: Geochemistry (GeoKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at opbygge en fundamental forståelse af de kemiske processer der foregår i natures overflademiljøer til processer der foregår i jordens kappe. Vi vil opbygge en overordnet forståelse af den rolle geokemi har i geologien, i vores hverdag og for dannelse og udvikling af jorden og livets opståen.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

 

VIDEN

 

 • Opstille ligevægte for udfældning og opløsning af mineraler i henhold til ændringer i især pH, men også tryk, temperatur og redox niveauer.
 • Have et overblik over hvor specifikke grundstoffer findes og hvorfor.
 • Beskrive kemiske reaktioner ved afstemte reaktionsligninger.
 • Beskrive metal ioners grundlæggende transport og opførsel i overfladenære vandige systemer samt ved højere tryk og temperatur forhold.
 • Have en øget forståelse af opbygning, konstruktion og aflæsning af fase, speciations og redox diagrammer.
 • Have en forståelse af ved hvilke pH niveauer udfældning og adsorption af metaller kan forventes og dets indflydelse på oprensning af forurenet vand (fx floder og drikkevand).
 • Gøre brug af kvantitative koncepter og fastslå mulige udfald af uorganiske reaktioner.

 

 FÆRDIGHEDER

 • Beregne og konstruere redox diagrammer og speciations diagrammer med og uden mineral faser.
 • Benytte geokemisk terminologi til at beskrive og forklare geologiske processer.
 • Udføre beregninger med henblik på tolkning af geokemiske reaktioner og slut produkter.
 • Benytte relevante antagelser og vurdere deres rimelighed.
 • Anvende og kombinere formler fra kursets emne områder.
 • Have opnået basis egenskaber/færdigheder inden for problem løsning og kritisk tænkning og data tolkning.
 • Kunne forudsige kemiske reaktioner of slut produkter ud fra forskellige typer af diagrammer der repræsenterer geologiske reaktioner, byggende på simple (vandige opløsninger hvor kun koncentration varierer) til mere komplekse systemer (variable koncentration, P, T).

  

KOMPETENCER

 Kunne udregne og redegøre for geologisk relevante diagrammer (fase-, redox- og speciation-).

 • Kunne forudsige udfaldet af uorganiske reaktioner ved given pH eller koncentrationer
 • Kunne bruge kvantitative koncepter og fastslå reaktioners mulige udfald
 • Kunne beskrive de uorganiske kemiske processer der sker i naturen.
 • Være i besiddelse af kendskab til kemiske principper fra naturlige systemer som vil virke som base for fremtidige kurser i geosciences og til avancerede studier i hvilket som helst underfelt af geokemien.

Forelæsninger efterfulgt af øvelser

Krauskopf and Bird (1995) Introduction to Geochemistry, McGraw-Hill. Bogen kan i øjeblikket ikke købes fra ny, men kursus deltagere har adgang til en version som udgiveren har doneret (ca 350 kr). Et periodisk system og forelæsnings noter (ca 50 kr for en printet version).

Interesse for naturvidenskab.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Den løbende evaluering er baseret på tre delprøver (i uge 3, 6, og 9) og 12 afleverede opgaver. Hver delprøve tæller 30% og varer 1 time og 45 minutter. De 12 opgaver tæller 10%.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Som beskrevet i målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 2
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 90
 • Eksamen
 • 5,25
 • Forberedelse
 • 44,75
 • Total
 • 206,00