Naturressourcers kemi 2

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse for organisk kemi og nogle spektroskopiske metoder af betydning for naturressourcer og udgøre et fundament for videre studier indenfor området.

Kurset introducerer grundlæggende organisk-kemiske begreber med fokus på emner af relevans for forståelse af organiske forbindelsers struktur og reaktivitet. Dette inkluderer organiske forbindelsers molekylstruktur, videregående beskrivelser af orbitaler i organisk kemi, navngivning (systematisk og trivialnavne), polaritet og udvalgte kemiske reaktioner såsom addition, substitution og elimination. Der gives en gennemgang af de fysisk-kemiske egenskaber for funktionelle stofklasser (alkaner, cycloalkaner, alkener, alkyner, aromatiske og heteroaromatiske forbindelser, alkylhalider, alkoholer, ethere, thioler, sulfider, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estre og amider), med det sigte at forstå deres rolle i vigtige molekyler såsom aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, og lipider.

Der gives en introduktion til beskrivelsen af reaktioners kinetik og termodynamik. Stereokemi og-repræsentationer omfattende E/Z-, R/S- og D/L-nomenklatur, og Fischer-, Mills- og Haworth-projektioner vil blive gennemgået. Savbuk- og Newman-projektioner af forskellige konformerer vil blive beskrevet. Optisk aktivitet bliver introduceret. Kvalitative analytiske og spektroskopiske metoder til karakterisering af organisk molekylers struktur vil være en integreret del af undervisningen. Dette inkluderer simple kromatografiske metoder samt spektroskopiske metoder.

Engelsk titel

Natural Resource Chemistry 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Viden

 • Beskrive de under kurset gennemgåede stofklassers opbygning, bindinger, reaktivitet og fysisk-kemiske egenskaber
 • Beskrive simple kemiske reaktionsmekanismer
 • Redegøre for principper bag systematisk navngivning og tegning af strukturformler
 • Redegøre for grundlæggende principper for organisk-kemiske forbindelsers konstitution, konfiguration og konformation
 • Redegøre for nogle spektroskopiske teknikker og deres egnethed til identifikation af organiske forbindelser
 • Beskrive aminosyrers, peptiders, kulhydraters og lipiders opbygning og funktion
 • Beskrive vigtige organisk-kemiske forurenende forbindelsers opbygning og funktion

 

Færdigheder

 • At kunne forudsige organisk-kemisk reaktivitet
 • At kunne fortolke simple NMR spektre
 • At kunne fortolke simple massespektre
 • At kunne perspektivere struktur, binding og reaktivitet af såvel simple som sammensatte organiske stoffer
 • At benytte korrekt kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af simple kemiske reaktioner
 • At identificere organiske forbindelser entydigt vha. spektroskopiske metoder
 • At udføre simple organisk-kemiske eksperimenter, herunder kromatografiske analyser og spektroskopiske målinger

 

Kompetencer

Den studerende skal efter kurset:

 • Være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer indenfor organisk kemi til at kunne opnå en dybdegående forståelse af naturressourcer og miljøkemi
 • Kunne relatere eksperimentelle observationer til teoretisk viden om organisk kemi, for dermed at drage relevante konklusioner vedrørende naturressourcer og miljøkemi

Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser.

Grundbog i organisk kemi - se Absalon for mere information

Kursus i almen uorganisk kemi

Skriftlig
Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Lærebog (også som e-bog)

Øvelsesvejledning

Skriftlige noter

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 126
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206