Teoretisk fysisk kemi (FysKem1)

Kursusindhold

Teoretisk kursus i grundlæggende fysisk kemi med hovedvægt på de termodynamiske hovedsætninger, kemisk ligevægt, transportligninger for gasser og væsker samt kemisk kinetik. Grundlæggende fysisk-kemiske begreber, statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q, første og anden hovedsætning, de termodynamiske energifunktioner, U, H, A og G samt entropi og deres statistik termodynamiske udledning, kemisk potential, blandinger, faseligevægt for blandinger, kemisk ligevægt, transport i gasser og væsker, kemisk kinetik.

Engelsk titel

Theoretical Physical Chemistry (FysKem1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • de termodynamiske variable T og p, de statistisk termodynamiske tildstandsummer q og Q, de termodynamiske funktioner U, S, H, A, G og μ samt deres partielle afledede, aktiveringsenergien og hastighedskonstanter af kemiske reaktioner
 • anvendelse af de termodynamiske funktioner til at beskrive faseligevægte og faseovergange i fysisk-kemiske systemer, kemiske reaktioner, spontane processer
 • anvendelsen af hastighedslove til at beskrive kemiske reaktioner

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • angive forudsætningerne for spontane processer, samt redegøre for arbejdet, varmeudviklingen og ændring af de termodynamiske funktioner U, S, H, A og G ved deres forløb
 • angive betingelsen for at en kemisk reaktion er spontan samt udlede massevirkningsloven
 • anvende de statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q til beregning af de termodynamiske funktioner U, S, H, A, G og ligevægtskonstanten af faseligevægte eller kemiske reaktioner
 • anvende de termodynamiske funktioner på elektrolytopløsninger
 • beregne aktiviteter af stoffer i forskellige tilstandsformer og af ioner i en fortyndet elektrolytopløsning ved hjælp af Debye-Hückel udtrykket
 • opskrive udtryk for et molekyles hastighed og middel fri vejlængde i en gas
 • forklare simple enzym-kontrollerede reaktioner

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • formulere og redegøre for de termodynamiske hovedsætninger
 • definere og redegøre for spontane processers tidsforløb, herunder kemisk kinetik
 • udvælge og anvende relevante teoretiske metoder til løsning af forelagte fysisk-kemiske problemer

(Video)Forelæsninger eller spørgetimer og regneøvelser

Bliver oplyst på Absalon

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i Kemi eller Nanoscience. Desuden forventes der grundlæggende kvalifikationer indenfor kvantekemi.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
bestående af 2 delprøver:
a) Skriftlig prøve 4 timer med opsyn i eksamensuge (vægtes 75%)
b) 7 ugentlige afleveringsopgaver, som bliver bedømt med 0-5 pointer. Ikke til tiden afleverede opgaver giver 0 point. Pointtal fra de 5 bedste afleveringer tælles (vægtes 25%)

Delprøverne skal være bestået hver for sig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 28
 • Holdundervisning
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 90
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206