Feltkursus i naturforvaltning

Kursusindhold

Kurset går i dybden med de økologiske konsekvenser af menneskelige aktiviteter, så det biologiske grundlag for naturbeskyttelse, naturpleje, naturovervågning og naturgenopretning klarlægges. De studerende stifter bekendtskab med den praktiske planlægning fx. gennem vejledninger i overvågning, klassificering, naturpleje og naturgenopretning. De studerende lærer principperne bag handleplaner, plejeplaner og naturplaner samt bliver i stand til selv at udarbejde og kritisk kommentere allerede eksisterede forvaltningsplaner. Den studerende lærer at vurdere betydning af en  administrativ opdeling af landet uden hensyntagen til biologiske sammenhænge i forhold til mulighederne for at forvalte naturen.

Engelsk titel

Field Course in Nature Management

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

Viden:

Feltkurset behandler naturbeskyttelse og -forvaltning, herunder landskabsøkologi, med et operationelt sigte, dvs. der lægges vægt på konkret opgaveløsning i felten. Følgende emner behandles:

 • naturforvaltning nationalt og internationalt (NATURA 2000, §3),
 • naturovervågning og bevaringsmålsætninger,
 • naturpleje og –genopretning,
 • naturplaner,
 • feltbaseret naturformidling og naturvejledning.


Færdigheder:

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

 • foretage analyser af naturtilstanden i en given habitat baseret på vegetationen, samt udvalgte arters forekomst og hyppighed (bilagsarter, rødlistearter m.v.).
 • udføre naturovervågning og naturkvalitetsbedømmelse med de hertil udviklede redskaber og lave en kritisk analyse af resultaterne herfra.
 • beskrive en naturlokalitet og indhente den nødvendige viden (biologi, drift, miljøpåvirkning, administration etc.) for en forvaltning med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyperne på lokaliteten.


Kompetencer:

 • tilrettelægge den optimale naturpleje i forhold til målsætning for en naturlokalitet.
 • afrapportere og formidle resultaterne fra en analyse af en lokalitet, så de kan benyttes operationelt og danne grundlag for en drøftelse mellem interesserede borgere, lodsejere og forvaltningsansvarlige.

Kurset starter med 2 dages undervisning i København, hvor den lovmæssige og biologiske baggrund for naturforvaltning gennemgåes. I umiddelbar forlængelse er et internat over otte dage (kan være i Jylland). De første tre dage besøges en række terrestriske naturtyper, som bliver præsenteret af lokale naturforvaltere (kommunebiologer, skovridere, forstfuldmægtige etc.). Naturtypernes bevaringstilstand analyseres i felten vha gængse biologiske og strukturelle indikatorer (artsindeks og strukturindeks). Naturtypernes økologi og dynamik gennemgås på stedet.
De sidste fem dage udføres projektarbejder, hvor man gruppevis arbejder i et udvalgt område med flere naturtyper. På grundlag af konkrete naturkvalitetsbedømmelser i felten udarbejdes skriftligt forslag til handleplaner for områdernes naturpleje. Som afslutning på kurset bliver resultaterne drøftet på et fællesmøde med lodsejere og kommunale forvaltere.

Gennemført bachelordel i Biologi eller Naturressourcer eller tilsvarende.
Det anbefales at tage kurset "Naturforvaltning før, nu og i fremtiden" før dette feltkursus.

Der betales for overnatning og forplejning på internatkurset, ligesom der kan være udgifter til transport. Internatdelen kan fx afholdes i Jylland.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NBIA08029U Feltkursus i naturforvaltning. Du kan altså ikke kan tage NIGK17018U Feltkursus i naturforvaltning, hvis du allerede har bestået NBIA08029U Feltkursus i naturforvaltning.

Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NBIA08029U Feltkursus i naturforvaltninguden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIGK17018U Feltkursus i naturforvaltning. Du har i alt 3 eksamensforsøg.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Skriftlig rapport udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres ved kursets afslutning.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Ekskursioner
 • 32
 • Forberedelse
 • 88
 • Kollokvier
 • 20
 • Projektarbejde
 • 32
 • Vejledning
 • 10
 • Forelæsninger
 • 14
 • Total
 • 206