Projektværksted i landskabs- og bystudier

Kursusindhold

Kurset giver mulighed for at arbejde med et selvvalgt emne inden for landskabs- og bystudier. Sideløbende introduceres grundlæggende færdigheder inden for akademisk projektbaseret arbejde, særligt med henblik på udarbejdelse af problemformulering og i forhold til arbejdsproces, litteratursøgning og -udvælgelse samt skrivning som akademisk håndværk.

Kurset er todelt, hvor der i kursets første del fokuseres på de færdigheder, som ligger til grund for udarbejdelsen af en projektopgave. Denne del af kurset består af forelæsninger med supplerende læsning samt øvelser individuelt og i mindre grupper. I kursets anden del arbejder de studerende med et selvvalgt emne inden for landskabs- og bystudier og udarbejder en skriftlig opgave individuelt eller i mindre grupper. Opgaven, som forventes at fylde 15-25 normalsider, danner grundlag for en mundtlig eksamen. Vi vil have fokus på udvikling af undersøgelsesspørgsmål og metoder samt strukturering af arbejdsprocessen. Projektopgaven udarbejdes i et struktureret forløb med støtte fra vejledere samt feedback grupper (studenter peer review). De studerende forventes at deltage aktivt i denne proces og præsentere deres arbejde undervejs både i skriftlig og mundtlig form samt reflektere over arbejdsprocessens forskellige elementer.

Kurset giver mulighed for studerende at fordybe sig i et selvvalgt emne samt tilegne sig grundlæggende færdigheder inden for opgaveskrivning. Disse kan bruges i mange andre kursussammenhænge i det videre studieforløb og som forberedelse til større opgaver som BA-projekt og speciale. Vi ønsker, at de studerende får mulighed for at forfølge egne interesser inden for faget, samtidig med at de får det akademiske håndværk ind på rygraden.

Engelsk titel

Project Writing Studio – Topics in Landscape and Urban Studies

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at:

 • have overblik over og viden om redskaber, metode-elementer og metodevalg, der konstituerer en akademisk projektbaseret opgave.

 

Færdigheder

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende selvstændigt at kunne:

 • identificere, definere og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål inden for landskabs- og bystudier
 • udvælge relevante midler i form af eksisterende videnskabeligt arbejde og teori, metoder, litteratur, eller andre kilder som hjælp til at besvare dette spørgsmål
 • udarbejde en opgave, der respekterer akademiske standarder og arbejdsmetoder
 • reflektere over andres og eget arbejde, arbejdsprocessen, den valgte tilgang samt resultatet.

 

Kompetencer

Den studerende opøver kompetencer i:

 • at udarbejde en opgave, der respekterer akademiske standarder og arbejdsmetoder
 • at udvælge relevante midler til besvarelse af et undersøgelsesspørgsmål inden for landskabs- og bystudier
 • at give konstruktiv feedback på medstuderendes arbejdsprocesser og metodevalg
 • at gennemføre en individuel skriveproces.

Forelæsninger med øvelser, vejledning, studenter peer-review i grupper.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering, Udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering ved kursets afslutning
Der afleveres en skriftlig hjemmeopgave på mellem 15 og 25 normalsider (udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering ved kursets afslutning), efterfulgt af 30 minutters mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Der er ingen forberedelse til den mundtlige eksamen.

Bedømmelsen vægtes 75% for den skriftlige del og 25% for den mundtlige del.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 149
 • Kollokvier
 • 40
 • Forelæsninger
 • 10
 • Vejledning
 • 7
 • Total
 • 206