Byplan studio – Strategi og design 2

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende projektbaserede studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i bydesign og planlægning.

Gennem begge kurser arbejder vi med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområder, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøges problemstillinger og udfordringer og der foreslås løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete interventioner.

Tilsammen gennemfører den studerende et strategisk planlægnings projekt fra vision og strategi til design af de konkrete interventioner, der fylder strategien ud. Forslag til strategi og design baserer sig på viden fra analyser i forskellig skala, som både belyser konteksten og mulighederne på stedet.

Byplan Studio1 kan tages selvstændigt, og er forudsætning for Byplan Studio 2.

Kurset inddrager den viden, og de metoder og teknikker de studerende har erhvervet gennem det hidtidige bachelorforløb (herunder Plan & Design, økologi, planter, Geodesign) og tilfører ny relevant viden og metoder fx om lovgivning, politiske rammer for landskabsarkitektens arbejde, menneskers relation til bymiljøet, og borgerinddragelse. Der anvendes kvantitative, kvalitative og rumlige analysemetoder, skriftlig og visuel kommunikation.

Byplan Studio 2 omfatter arbejdet med at udfylde vision og strategi med konkrete interventioner. 

Engelsk titel

Urban Planning Studio 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå hvordan visioner og strategier kan konkretiseres og implementeres gennem konkrete interventioner
 • at designe sådanne konkrete interventioner

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • at kende de lovgivningsmæssige rammer for at udøve landskabsarkitektur, planlægning og bydesign
 • kendskab til metoder og redskaber til ideudvikling og udvikling af konkrete løsninger
 • kendskab til redskaber til visualisering og formidling af egne faglige ideer

 

Færdigheder:

 • at kunne anvende relevant teori og viden til at belyse og underbygge projektforslag
 • at kunne anvende relevante metoder og redskaber til skitsering og visualisering af problemstillinger og løsningsforslag
 • at kunne udarbejde konkrete forslag til interventioner  på baggrund af en problembeskrivelse, vision og strategi

 

Kompetencer:

 • at kunne anvende såvel substantiel som værdibaseret viden i planprocesser, at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag. 

Viden og teori i form af forelæsninger og kollokvier, samt et væsentligt element af selvstændigt projektarbejde i grupper. Projekter afrapporters i form af plancher, projektrapport og evt model. Der må påregnes besøg i projektområdet, og der indgår desuden en international studietur i kurset.

Kompendium samt materiale på Absalon.

Det anbefales at have faglige kvalifikationer svarende til man får ved at følge kurset byplanstudio 1.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtligt eksamination af projektopgave. Vægtning: Faglig standard i projektopgaven 40%, mundtlig fremlæggelse 60%. Projektopgaven afleveres inden eksamensugen. Begge deleksaminer skal bestås for at kunne bestå eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 30
 • Øvelser
 • 50
 • Feltarbejde
 • 50
 • Projektarbejde
 • 237
 • Eksamen
 • 15
 • Total
 • 412