Klimatologi og hydrologi

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i klimatologi og hydrologi med hovedvægt på danske eksempler. Med udgangspunkt i et nedbørsområde arbejdes der med elementære klimatiske og hydrologiske data og GIS med henblik på at at forstå de tidsmæssige og rumlige variationer i de styrende processer og deres indflydelse på landbrugs- og energiproduktionen samt i stoftransporten.

Engelsk titel

Climatology and Hydrology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:
Nedbørsområder, strålings-, energi- og vandbalance, processer og cirkulation i atmosfæren og klimaklassifikation.

Færdigheder:

• redegøre for den atmosfæriske cirkulation herunder vejrudvikling, vind, temperatur og fugtighed i atmosfæren.

• beregne strålingsbalancen, kort og langbølget stråling ved jordoverfladen.

• beregne energibalance, fordeling af energi ved jordoverfladen.

• redegøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i strålings- og energibalancen.

• redegøre for nedbørstyper og processer.

• redgøre for afstrømningsforhold og vandbevægelser i de øvre jordlag.

• redegøre for fordampningsforhold og vandbalance.

• redgøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i vandbalancen
 
• redegøre for dags- og årsvariationer i strålings-, energi- og vandbalance for afgrænsede nedbørsområder

• redegøre for regionale variationer i jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalance i Danmark.

• redegøre for plante- og energiproduktion i udvalgte nedbørsområder.

• redegøre for arealanvendelse, vandingsforhold, drikkevandsindvinding og spildevandsudledning indflydelse på den regionale vandbalance.

• redegøre for klimaets og klimaændringers indflydelse på jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalancen komponenter i Danmark.

Kompetencer:
Analysere og vurdere klimatiske og hydrologiske data i relation til landbrugsproduktion, miljørisici og energiproduktion.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau indenfor jordbundslære svarende til kurset Kultur- og Natur-geografi.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen.
Den skriftlige prøve er på 4 timer, med opsyn, alle hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige opgave med 30 % og den skriftlige prøve med 70 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • Teoretiske øvelser
  • 24
  • Forberedelse
  • 162
  • Total
  • 206