Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab

Kursusindhold

Kursets mål er at sikre den studerende den forståelse for naturgrundlaget, der er en forudsætning for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Udover landskabsdannelse er der tale om samspillet mellem vedplanter og klima, lokalitet, jord, vegetation og arealanvendelse i byer, bynære skove og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende plante- og jordbrugsvidenskabelig viden og metoder til brug i både forslagsstillende og forvaltningsmæssig sammenhæng. Plantekundskab er et gennemgående tema i kurset.

Der opnås grundlæggende viden om evolution og taksonomiske principper i planteverdenen, botanisk nomenklatur og morfologi i relation til plantekendskab og plantebestemmelse, grundlæggende vækstbetingelser, skadevoldere, beplantningselementer, naturpleje, geologiske og geomorfologiske processer med relevans for landskabsdannelse i Danmark, landskabselementer, jordbundsdannelse, jordbundens fysiske og kemiske egenskaber.

Engelsk titel

Processes in Nature 1 - Plants and Landscape

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

 • Hvilke geologiske og geomorfologiske processer findes og er de relevante for landskabsdannelse i Danmark?
 • Hvilke landskabselementer kan man observere og hvordan er de dannet ?
 • Hvad er en jordbundsprofil og hvordan er den dannet?
 • Hvordan kan jordbunden karakteriseres, fysisk og kemisk?
 • Hvad er evolution og hvilke taksonomiske principper anvendes i planteverdenen ?
 • Hvad er botanisk nomenklatur og morfologi i relation til plantekendskab og plantebestemmelse ?
 • Hvad er de grundlæggende vækstbetingelser for vedplanter?
 • Hvilke skadevoldere er relevante for træer?
 • Hvad er beplantningselementer, hvorfor laver man naturpleje?

 

Færdigheder, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

 • beskrive grundtræk af den prækvartære og kvartære geologiske udvikling i DK
 • beskrive karakteristika af landskabselementerne i Danmark, herunder materialerne
 • beskrive de jordbundsdannende processer i Danmark
 • beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens vandhusholdning og fysiske tilstand
 • redegøre for jordbundsfauna og –mikrobiologi i grundtræk
 • beskrive naturlige processer der påvirker menneskeskabte terrænkonstruktioner
 • kende 50 træarter og deres krav til voksestedet med hensyn til klima, dræningsforhold, vand- og næringsstofforsyning
 • anvende ovenstående til at redegøre for og reflektere over, hvorledes biotiske og abiotiske forhold begrænser træarters vækstmuligheder
 • beskrive de vigtigste beplantningselementer brugt i landskabsarkitektur
 • redegøre for træplantningers funktioner i byen og det åbne land
 • læse kort med henblik på tolkning af landskabsformer og deres dannelse
 • udvælge egnet udstyr til jordbundsundersøgelser
 • beskrive jordbundsprofiler i felten, bedømme tekstur og udtage en jordprøve
 • udvælge egnede fysiske og kemiske analyser til karakterisering af jordprøver

                             

Kompetencer:

 • analysere et givent areal med fokus på udgangsmaterialets geologiske oprindelse, geomorfologi og landskabshistorie
 • diskutere principper for valg af beplantningselementer, deres anvendelse, og krav til pleje.
 • vurdere og diskutere væsentligste vækstfaktorer (inkl. jordbundsforhold), som er afgørende for plantevalg på et konkret plantningssted ud fra plantningen formål.
 • vælge arter og plantemateriale der egner sig til brug i forhold til forskellige beplantningselementer
 • vurdere forskellige typer kortlægning og jordbundsanalyser i forhold til deres relevans for anlæg i byer og landskab.
 • rapportskrivning, herunder akademiske standarder for korrekt citation og litteraturhåndtering 

Der laves en veksling imellem forelæsninger, feltøvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner.
Håndtegning indgår som læringsmetode med krav om tegning af både træer i landskabet, detaljer af planter, og tegning af landskabet til belysning af landskabsdannelse og udvikling af jordprofiler. Undervisningen er koordineret med kurset Plan og Design.

Der benyttes en kombination lærebøger, kort, noter, artikler og webbaseret materiale.

 

Udgifter ifm. ekskursioner

Skriftlig
Individuel

Der gives feedback på kursusrapport.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig stedprøve efter blok 2.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 62
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Ekskursioner
 • 48
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 138
 • Total
 • 412