Videnskabsteori og etik for geografer (VtGeog)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i videnskabsteoretiske og normative etiske positioner med henblik på at identificere videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i forbindelse med geografiske emner. Der lægges vægt på, at den studerende kan anvende det relevante begrebsapparat og argumentere formelt og fagligt korrekt.

Engelsk titel

Theory of Science and Ethics for Geography (VtGeog)

Uddannelse

Bachelorudannelsen i geografi og geoinformatik                 Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i fysik

 

Målbeskrivelse

Viden:

Karakterisering af videnskab/ikke-videnskab, empiri, model-teori, hypoteser, formel logik, formel semantik, deduktion, induktion, uformel logik, argumentationsteori, formelle og uformelle fejlslutninger, rationalitet, rationalisme, realisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, antirealisme, empirisme, positivisme, logisk positivisme, falsifikationisme, verifikationsprincippet, paradigmer og paradigmeskift, videnskabelige revolutioner, forskningsprogrammer, ideografisk versus nomotetisk videnskab, induktionisme, induktionsproblemet, covering law, hypotetisk-deduktiv metode, reduktionisme versus niveau-opfattelser og emergens, kausalitet, korrelation, kausale forklaringer, funktionelle og intentionelle forklaringer, inferens til bedste forklaring, socialkonstruktivisme, humanistisk videnskabsteori, normativ etik, konsekventialisme, utilitarisme, non-konsekventialisme, deontologi, intuitionisme, moralsk autonomi, teorier om retfærdighed og moralsk ækvilibrium.

Færdigheder:

 • anvende det basale videnskabsteoretiske og -metodiske begrebsapparat.
 • redegøre for generelle videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige tekster.
 • redegøre for skelnen mellem normative udsagn og videnskabelig argumentation.
 • redegøre for normative etiske aspekter af geovidenskabelige problemstillinger.


Kompetencer:

Analysere og vurdere komplekse geografiske problemstillinger ved anvendelse af videnskabsteoretiske og normative etiske teorier.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Forberedelse
 • 164
 • Total
 • 206