Statistisk fysik (StatFys)

Kursusindhold

Introduktion til sandsynlighedsregning og statistiske metoder i fysikken. Hovedeksempler er:
1) Sandsynlighedsregning og dataanalyse
2) Statistisk fysik og termodynamik,
3) Maksimum Entropi metoden
4) Kvantestatistik.

Engelsk titel

Statistical Physics (StatFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Færdigheder

 • Kan benytte Bayes' sætning til at bestemme en models parametre ud fra givne data
 • Kan klassificere de mest almindelige elementarpartikler som elektroner, protoner, neutroner og fotoner som henholdsvis Fermioner og Bosoner
 • Kan beregne et sort legemes temperatur ud fra legemets varmestråling
 • Kan udlede og benytte Maxwell relationer
 • Kan anvende Minimum Energi Princippet i simple situationer

Viden
Den studerende vil kunne

 • forklare sandsynlighedsregningens grundregler
 • forklare varmefylden af simple molekylære gasser som funktion af temperaturen i termer af translation, rotationer og vibrationer
 • redegøre for den udartede Fermigas' termiske egenskaber, dvs. varmekapacitet, tryk vs temperatur, og relatere disse til dagligdags direkte observerbare fænomener

Kompetencer
Gennem kurset får den studerende belyst dele af termo- og kvantefysikken ud fra et fælles, statistisk fysisk udgangspunkt, hvilket giver kompetence hen imod at forstå den underlæggende, sammenhængende beskrivelse af fysik.

Forelæsninger og øvelser

Termodynamik og kvantemekanik svarende til det obligatoriske i bacheloruddannelsen i fysik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der må skrives med blyant.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 132
 • Total
 • 206