Kursus i sundhedsrelateret velfærdsteknologi

Kursusindhold

Målet er at give de studerende praktiske, metodiske og teoretiske indsigter i og erfaringer med design og brug af borgernær sundhedsrelateret velfærdsteknologi.

Med udgangspunkt i en konkret borgerrelateret sundhedsproblemstlling, samt ved anvendelse af teoretiske og metodiske principper for informationssystemdesign og -evaluering, er målet at gøre den studerende i stand til på et videnskabeligt og kritisk grundlag at udvikle et koncept for en specifik velfærdsteknologisk løsning.

Der lægges vægt på, at den studerende får en forståelse af brugernes (eksempelvis borgere og fagpersoner), designmæssige, professionelle, etiske, organisatoriske og praktiske udfordringer, der knytter sig til sundhedsrelateret velfærdsteknologi nu og i fremtiden.

Engelsk titel

Course in Welfare Technology in a Healthcare Context

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den aktuelle udvikling inden for sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Redegøre for forskellige evalueringsmetoder og deres anvendelsesområder i forbindelse med design af sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Redegøre for systemudviklingsmetoder (prototyping, participatory design, contextual design m.m.) og deres anvendelse inden for velfærdsteknologi
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige forsknings- og evalueringsmetoder til systemudvikling i en velfærdsteknologisammenhæng
   

Færdigheder

 • Vurdere anvendeligheden af nuværende og fremtidig IKT-løsninger i en specifik behandlingsmæssig sammenhæng på baggrund af kvalitativ og/eller kvantitativ viden
 • Selvstændigt genere viden specifikt om borgeres situation og om et behov gennem anvendelse af kvalitative metoder
 • Diskutere hvorledes design af IKT-løsninger kan tage hensyn til borgernes specifikke behov og muligheder, herunder hensyntagen til literacy og sygdomsbetingede dysfunktioner
 • Udvikle et koncept for en sundhedsrelateret velfærdsteknologi på baggrund af relevante data og systemudviklingsmetoder
 • Anvende systemudviklingsmetoder (prototyping, participatory design, contextual design m.m.) til at konstruere et sundhedsrelateret velfærdsteknologi-koncept
   

Kompetencer

 • Planlægge et projekt, der har til hensigt at løse velfærdsteknologiske problemstillinger
 • Indgå i et projektsamarbejde med andre studerende omkring velfærdsteknologiske problemstillinger

Undervisningen er opbygget af moduler af en til tre ugers varighed. Det teoretiske og metodiske indhold sættes i et praksisrelevant perspektiv gennem projektarbejde, hvor der i grupper og under vejledning arbejdes med udviklingen af en konkret designløsning.

Se kursuslitteratur i Absalon.

Eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren
Eksamen i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling
Eksamen i medicinsk teknologisk innovation og samfund

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse baseret på projektrapport.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 122
 • Vejledning
 • 7
 • Forberedelse
 • 80
 • Total
 • 280