Naturformidling

Kursusindhold

1. Formidlingsteori:
Målgrupper, afsender, mål, budskaber, medievalg


2. Læringsteori:
Forudsætninger, læringsmål, læringsformer (Mange intelligenser, læringsstile)


3. Mundtlig formidling:
Præsentationsteknik, kropssprog, stemmeføring, personlig fremtræden


4. Skriftlig formidling:
Foldere, artikler, hjemmesider, rapporter, pressemeddelelser


5. Planlægning og evaluering:
Formidlingens mål, midler, forløb, evalueringsmetoder


6. Støttepunkter for formidling:
Publikumsfaciliteter, stier, skilte, foldere, pladser mv.


7. Refleksionsmetoder:
Feedbackmetode, egenrefleksion, nytænkning

Engelsk titel

Natur presentation

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at den studerende skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere forskellige
typer af formidlingsaktiviteter. Herunder skal den studerende i arealforvaltningen kunne
identificere de faciliteter, der er nødvendige for at understøtte formidlingens gennemførelse.
Målet indebærer, at den studerende kan


Viden:
- identificere forskellige målgrupper, deres værdier og forudsætninger
- forklare sine overvejelser med valg af målgruppe, formidlingsmedie og budskaber i forbindelse
med tilrettelæggelse af formidlingsplan
- anvende forskellige læringsmæssige begreber i forbindelse med tilrettelæggelse af
formidlingsaktiviteter
- forholde sig kritisk og reflekteret til de forhold og processer, der skaber optimale
forudsætninger for læring


Færdigheder:
- tilrettelægge, gennemføre og evaluere konkrete mundtlige formidlingsaktiviteter, herunder
guidede ture
- udarbejde konkrete skriftlige formidlingsprodukter, med vægten lagt på pressemeddelelser,
foldere, skilte, artikler, rapporter
- opstille konkrete mål med formidling og i relation hertil udvælge relevante midler i formidlingen
- tilrettelægge mundtlige formidlingssituationer ud fra hensigtsmæssige overvejelser omkring
valg af budskaber, mål med formidlingen, målgrupper og øvrige praktiske forhold
- kan analysere og vurdere hjemmesiders opbygning og indhold, således at den studerende bliver
i stand til at bidrage med indhold og udvikling af hjemmesider.


Kompetencer:
- analysere et naturområdes muligheder og begrænsninger i forhold til udvikling af nuværende og
potentielle formidlingsaktiviteter
- inddrage relevante samarbejdsparter i tilrettelæggelse og gennemførelse af en formidlingsplan
- kan forstå sig selv i forhold til at udvikle egne formidlingskompetencer

Undervisningen foregår som holdundervisning afvekslende med løsning af opgaver og mindre
projektarbejder samt øvelser i felten. Desuden foretages ekskursioner, hvor naturvejledning og formidlingsrollen demonstreres ligesom betydning og effekten heraf drøftes. Der udarbejdes et afsluttende projekt i grupper, hvor en konkret, mindre formidlingsopgave løses. Kurset afsluttes med en individuel formidlingspræsentation i relation til det afsluttende kursusprojekt.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af en case.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Ekskursioner
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 94
 • Eksamen
 • 15
 • Total
 • 204