Skovdrift og Samfund

Kursusindhold

1. Intro. Opfølgning på praktik.
2. Skovopbygning med fokus på stabilitet, kvalitet, afsætning mv.
3. Planlægning. Målsætning af driften. Budgettering af driften på kort (1 år) og lang sigt (10 – 30 år).
4. Administration, aktivitetsplanlægning mv.
5. Skovpolitik. Den politiske proces og beslutning. De politiske virkemidler. Sektorens aktører. Aktuelle emner.
6. Begrænsninger i skovdriften / Certificering.
7. Udbud af driftsopgaver, tilbudsgivning og entreprenørløsninger.
8. Skovøkonomiske beregninger og beskatning i skovbruget
10. Virksomhedsbesøg mv.
11. Driftsforslag for en mindre skovejendom (eksamensprojekt).

Engelsk titel

Forestry and Society

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Kurset er den teoretiske overbygning på praktikopholdet. Det er målet at forberede de studerende på rådgivning om- eller selvstændig varetagelse af driften på en skovejendom.

Formålet indebærer at den studerende kan forstå kort- og langsigtede konsekvenser af de løbende dyrkningsdispositioner, og er fortrolig med løsning af skovdriftens løbende administrative opgaver.

Viden:

- er velorienteret om sektorens politiske forhold
- kan forstå de driftsøkonomiske kalkulers begrænsninger
- kan tilvejebringe og analysere en status for en ejendoms arealanvendelse


Færdigheder:

- kan udføre driftsmæssige kalkuler på de vigtigste driftsmæssige dispositioner
- kan budgettere hele skovdriften på kort og lang sigt
- kan omsætte de almindeligste formål med skovbesiddelse til operative mål
- kan formidle resultaterne af driftsplanlægningen hensigtsmæssigt


Kompetencer:

- kan diskutere og reflektere over de flersidige hensyn i skovdriften
- kan diskutere skovdriftens bæredygtighed i relation til det omgivende samfund
- kan udarbejde, argumentere og formidle drifts- og handleplaner der tilgodeser både ejermål og samfundshensyn
- besidder viden om skovbranchens opbygning og kendskab til hvilke kompetencer der findes, samt hvor og hvordan de med fordel kan aktiveres i skovdriften

- kan forstå driftplansprocessen, samt sætte fagets generelle pensum i perspektiv

 

Forelæsninger suppleret af øvelser og virksomhedsbesøg. Gruppearbejde om udarbejdelse af driftsplan for et konkret skovområde. I kurset vil der kunne indgå fælles aktiviteter med kurset Naturforvaltning og Samfund.

Praktisk kendskab til- og erfaring med skovdyrkning.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Der indgår to elementer i bedømmelsen:
1. Fremlæggelse og diskussion af driftplansprojektet
2. Dialog af et eller flere emner der udtrækkes blandt kursets undervisningsemner
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 50
 • Projektarbejde
 • 50
 • Forberedelse
 • 208
 • Total
 • 408