ÆNDRET: Indledende økonomi

Kursusindhold

 

Kurset giver en generel introduktion til primært mikroøkonomiske principper. 
Mere konkret vil den studerende få kendskab til følgende emner:

 • Det økonomiske kredsløb
 • prisdannelse på forskellige markeder, navnlig markedsformerne fuldkommen konkurrence og monopol.
 • Arbejdsdeling og komparative fordele
 • Forbrugerens valg (præferencer og nyttemaksimering)
 • Virksomhedens produktion, omkostninger og profit (økonomisk og regnskabsmæssigt)
 • Eksterne effekter (eksternaliteter)
 • Offentlige goder
 • cost-benefit-analyse
 • bioøkonomi

 

Eksempler og illustrationer vil i videst muligt omfang være hentet fra naturressource- og miljøområdet.
 

Engelsk titel

CHANGED: Principles of Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

 

Kursets hovedmålsætning er at give en indføring iprimært mikroøkonomiens hovedproblemstillinger og metoder, samt give de studerende en række redskaber, der kan bruges som introduktion til fortsatte økonomistudier.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:
- definere de vigtigste mikroøkonomiske begreber
- redegøre for de vigtigste sammenhænge mellem de forskellige økonomiske variable som f.eks. efterspørgsels- og udbudsfunktioner,  produktions- og omkostningsfunktioner
- beskrive hvordan disse begreber og sammenhænge viser sig indenfor det naturresource- og miljømæssige område

Færdigheder:
- anvende kendskabet til disse sammenhænge til at forklare simplere økonomiske fænomener
- analysere simple mikroøkonomiske modeller
- forklare hvilke praktiske problemstillinger økonomien kan behandle og analysere

Kompetencer:
- anvende kendskabet til økonomisk teori til at diskutere simplere økonomiske problemstillinger

 

 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, gæsteforelæsninger og øvelser.

oplyses på Absalon ved kursets begyndelse

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

ÆNDRET FOR STUDIEÅRET 2018/19

Lommeregner er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

der testes i henhold til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 142
 • Total
 • 206