Almen kemi for biovidenskab

Kursusindhold

Kursets faglige indhold er centreret omkring grundlæggende almen kemi med speciel fokus på emner af relevans for det biovidenskabelige fagområde. Dette inkluderer det periodiske system, molbegrebet, navngivning, bindingstyper, indledende koordinationskemi, afstemning af reaktionsligninger, støkiometri, kemisk ligevægt (syre-base-, fældnings- og kompleksligevægte), gassers opløselighed i væske, redoxreaktioner. Stofkemi med vægt på udvalgte grundstoffers biologiske og miljømæssige betydning. Kolligative egenskaber (osmotisk tryk etc.), termodynamik (kalorimetri, enthalpi, entropi, og fri energi), indledende elektrokemi og reaktionskinetik, introduktion til spektroskopi og analytisk kemi.


Kursets laboratoriedel skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske principper gennem praktiske øvelser. Laboratoriekurset omfatter en introduktion til laboratoriesikkerhed samt træning i sikkerhedsmæssigt korrekte laboratorie-rutiner inkluderende almindelig god laboratorieskik. På laboratorieøvelseskurset vil de studerende møde grundlæggende kemiske enhedsprocesser (fremstilling af opløsninger efter forskrift, pH måling, titrering, etc.) samt stifte bekendtskab med syntetiske og analytiske metoder med eksempler inden for den uorganiske og almene kemi.

Engelsk titel

General Chemistry for Life Sciences

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
 

Målbeskrivelse

Almen Kemi skal bibringe aftagergruppen en forståelse af den almene kemis grundlæggende rolle i biovidenskabelige fagdiscipliner for derved at udgøre et fagligt fundament for videre studier indenfor det biovidenskabelige fagområde og skal bibringe de nødvendige grundlæggende forudsætninger for de efterfølgende kurser.

Viden:

Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne:

- redegøre for kemiens grundlæggende love, principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder
- redegøre for de biologisk vigtigste grundstoffer samt for udvalgte kemiske reaktioner inden for kursets emneområder.
- redegøre for kemisk ligevægte og koblede reaktioner.
- redegøre for de under kurset gennemgåede uorganisk kemiske stofklassers kemiske egenskaber af betydning for det biovidenskabelige fagområde
- beskrive kemiske reaktioner ved afstemte reaktionsligninger.
- redegøre for principper bag uorganisk kemisk navngivning og tegning af strukturformler.
- redegøre for udvalgte analytiske teknikker.
- beskrive udvalgte metal ioners funktion i biologiske systemer

Færdigheder:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne:

- anvende og kombinere definitioner og formler fra kursets emneområder
- analysere kemi skrevet som tekst og omsætte det til kemiske reaktionsskemaer.
- benytte kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af kemiske reaktioner.
- udføre beregninger til at løse basale problemstillinger indenfor almen kemi, fysisk kemi og uorganisk kemi.
- vurdere måleusikkerhed og bruge enheder korrekt.
- udføre simple kemiske eksperimenter, herunder simple kemiske analyser med rimelig præcision.

Kompetencer:

Den studerende skal efter kurset:

- være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer i almen og uorganisk kemi for at kunne opnå en kemisk forståelse af de biologiske fagområder i den videre uddannelse indenfor biovidenskab på SCIENCE,KU.
- kunne relatere viden om stofkemi, kemisk binding og termodynamik til alment kemiske problemstillinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner også for biologiske systemer.
- udvise god laboratoriepraksis i overensstemmelse med gængs praksis for laboratoriesikkerhed.
- kunne redegøre for teori og databehandling i et kemisk eksperiment samt redegøre for udvalgte eksperimentelle teknikker.
- kunne bruge IT i form af: regneark til dataanalyse og behandling, tekstbehandling til rapportering.

Hovedtrækkene af kursets pensum gennemgås i forelæsningsform, men suppleres med relevante opgaver og eksempler på opgaveløsning in plenum. Indlæring og anvendelse af stoffet støttes ved teoretisk øvelsesundervisning på mindre hold, især i form af opgaveløsning, samt ved aflevering af hjemmeopgaver. Laboratorieundervisningen er obligatorisk og omfatter hjemmeforberedelse, gennemførelse af de praktiske øvelser og rapportskrivning.

Lærebog vil blive oplyst på Absalon. Eksempel på lærebog kunne være: Chemistry - Principles and Reactions
William L. Masterton, Cecile N. Hurley
Broks/Cole Cengage Learning.
Vejledning til laboratorieøvelser i Kemi.
Supplerende materiale (noter, case-opgaver, eksempelopgaver etc.) udleveres via Absalon.

Kompetencer svarende til kursus i Matematik og databehandling.

Undervisningen vil i 2018/2019 finder sted på Frederiksberg Campus og/eller Nørre Campus

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen med opsyn heraf 1½ timer uden hjælpemidler og 2½ timer med hjælpemidler. De 1½ timer uden hjælpemidler tæller som 35 %, mens de 2½ timer med hjælpemidler tæller som 65 % af den skriftlige eksamen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Første del af den skriftlige eksamen (1½ time) er uden hjælpemidler (dog må skriveredskaber og almindelig lommeregner anvendes), sidste del af den skriftlige eksamen er med alle hjælpemidler tilladt.

 


 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Forberedelse
 • 106
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206