Introduktion til bioteknologi

Kursusindhold

Kursets formål er at give en indføring i fagområdet og en forståelsen af hvorledes organismers biologiske diversitet kan udnyttes i bioteknologien. Målet nås gennem forelæsninger og en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en selvvalgt bioteknologisk problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier

Kurset består af 4 elementer. (1) Introduktion til uddannelsen og hvor den kan bruges (2) En forelæsningsrække som dækker et afgrænset grundlæggende pensum bl.a. med fokus på genomer, molekylærbiologi og rekombinant DNA teknologi i forskellige organismer, (3). gæsteforelæsninger med fokus på organismers biologiske diversitet og bioteknologiens industrielle anvendelse i forbindelse med planter, dyr, mikroorganismer og medicin. (4) Projektarbejde i grupper med afsæt i bioteknologiske problemstillinger.

Gruppeprojekterne udvikles i tæt samarbejde med vejledere hvorigennem de videnskabelige kriteries for rapporter indhold og udformning introduceres. I projektarbejdet fokuseres der på: Problemorientering; problemidentifikation, problemanalyse og problemformulering. Projektorganisering; definition af en opgave, planlægning og styring af projektet. Samarbejdets dynamik; kommunikation, organisering, og roller i grupper. Skriftlig og mundtlig formidling af videnskabelig information; indhold, struktur og formalia. Litteratur og kildehåndtering.

 

Engelsk titel

Introduction to Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give et grundlæggende kendskab til genomet og dets regulering, rekombinant DNA teknologi, samt en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en selvvalgt bioteknologisk problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier.


Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Forklare grundlæggende molekylærbiologiske processer og deres regulering på forskellige niveauer.

- Kendskab til en række grundlæggende bioteknologiske teknikker og principper.

- Reflektere over de levende organismers diversitet.

- Beskrive og forstå den erhvervs- og forskningsmæssige udnyttelse af organismer i bioteknologien

- Kendskab til kriterier for kommunikation af videnskabelig information rapportudarbejdelse, hvad angår konsistens, klarhed, præcision og sprog.

Færdigheder:

- I at arbejde problemorienteret og derved være i stand til at; identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.

- arbejde projektorganiseret i en gruppe, herunder definere en konkret opgave, planlægge aktiviteter, styre arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber der skal til for at gennemføre projektet, samt evaluere forløbet.

- at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt således at normerne for videnskabelig formidling i studierapportform opfyldes.

- samarbejde effektivt i grupper og få en forståelse for de dynamikker der har betydning for udviklingen af et effektivt samarbejde

- håndtere information der er relevant for et projekt og forholde sig kritisk til denne.

Kompetencer:

- til at håndtere komplekse problemstillinger og arbejdsprocesser ved at planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.

- til at opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende

 

Undervisningen består af en række forelæsninger i pensum som suppleres med forelæsninger fra forskellige forskningsgrupper og fra forskellige virksomheder. Sideløbende projektforløb inden for bioteknologisk emner, hvor der indgår midtvejsseminar, afsluttende projektrapport, en mundtlig fremlæggelse og opponering af projektet, med mulighed for at inddrage virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet. I projektarbejdet arbejdes der med faglige, metodemæssige, samarbejdesmæssige og studitekniske elementer.

Fremgår af kursusoversigten som fremlægges på Absalon før kursusstart.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen gruppes projekt og eksamination i pensum med relation til projektet. Ingen forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 100
 • Vejledning
 • 30
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 49
 • Total
 • 206