Tings- og kreditorret

Kursusindhold

Faget omhandler tingsret, herunder navnlig rettigheder over fast ejendom, finansiering af fast ejendom og erhvervslivets finansiering, samt kreditorret, dvs. foged- og insolvensret. Formålet med faget er at give de studerende de kompetencer, der fremgår af målbeskrivelsen.

 

Faget omhandler 3 overordnede temaer:

1) Fast ejendom: Ejendomsdannelse, tinglysning af rettigheder, rettighedskonflikter og finansiering

2) Erhvervslivets finansiering, herunder særligt virksomhedspant og fordringspant

3) Kreditorerne, dvs. navnlig materiel foged- og insolvensret

 

Faget bygger videre på den formueretlige viden, som de studerende har erhvervet i fagene Erstatning & Kontrakt og Obligationsret.

Engelsk titel

Property and Creditor Law

Målbeskrivelse

Den studerende skal opnå:

 

 • Viden om hvilke samfundsmæssige og økonomiske hensyn, der ligger bag reglerne i tings- og kreditorret.

 

 • Viden om den tingsretlige afgrænsning mellem forskellige aktivtyper, herunder om ejendomsdannelse, samt den tingsretlige betydning af afgrænsningen.

 

 • Færdighed til at forklare de grundlæggende tingsretlige principper, herunder navnlig vindikation, ekstinktion, sikringsakt, prioritets- og gyldighedsvirkning.

 

 • Viden om de forskellige rettighedsregistre samt disses betydning for finansiering og omsætning af aktiver.

   

 • Viden om de grundlæggende regler om tinglysning af rettigheder på fast ejendom samt færdighed til at vurdere, om en rettighed skal tinglyses.

 

 • Viden om reglerne om retsforholdet mellem pantsætter og panthaver i fast ejendom.

   

 • Viden om de forskellige typer pantebreve, herunder i relation til sikringsakt og transport.

 

 • Kompetence til at identificere, analysere og vurdere rettighedskonflikter vedrørende fast ejendom, herunder panteretlige konflikter (prioritetsstillinger).

 

 • Færdighed til at vurdere, om tilbehør til en fast ejendom omfattes af rettigheder over ejendommen.

 

 • Viden om reglerne om erhvervslivets finansiering ved sikkerhedsstillelse, herunder særligt reglerne om virksomhedspant og fordringspant.

   

 • Viden reglerne om pant i fordringer, motorkøretøjer og løsøre.

 

 • Færdighed til at analysere og vurdere rettighedskonflikter mellem virksomhedspant, fordringspant og andre rettighedstyper.

 

 • Viden om samspillet mellem finansieringsretten og kreditorretten, herunder navnlig om sikkerhedsrettigheders stilling under insolvensbehandling.

 

 • Viden om regler, praksis og teori om udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling og om de væsentligste retsvirkninger heraf.

 

 • Færdighed til at vurdere, om der foreligger grundlag for udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling, herunder viden om samspillet mellem reglerne om udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling.

 

 • Viden om regler, praksis og teori vedrørende skyldnerens grundlæggende økonomiske rettigheder i forhold til kreditorerne.

   

 • Kompetence til at vurdere, om et aktiv er beskyttet mod kreditorerne.

   

 • Færdighed til at vurdere, om de grundlæggende betingelser for gældssanering og rekonstruktion er opfyldt.

 

 • Viden om reglerne om lighed og ulighed mellem kreditorerne herunder om hvilke krav, der omfattes af garantiordninger, samt kompetence til at vurdere et kravs placering i konkursordenen.

 

 • Kompetence til at analysere og vurdere, om disposition kan tilsidesættes efter regler, praksis og teori om omstødelse.

 

 • Kompetence til at analysere og vurdere, hvorledes en kontrakt påvirkes af en kontrahents insolvensbehandling efter reglerne om indtræden hhv. videreførelse, opsigelse og tvungent debitorskifte.

 

Info Følger

1) Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende (2. udg. 2019), kap. II.1-5 (39 s), kap. III.1-5 bortset

fra III.2.5, III.3.3 og III.4.2.4, III.5.2 og III.5.3.2 (27 s), kap. III.6 (2 s), kap. IV bortset fra IV.2.2, IV.3.5, IV.5.3-4

(48 s), i alt ca. 116 s.

2) Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom (2. udg., 2014), kapitel I.3.1-3.3, I.4.1-4.3, II.1-2.4, II.3-4, III.1-

4, IV.1-5, V.1-6 og VI.1-3, i alt ca. 206 s.

3) Peter Mortensen: Virksomhedspant og fordringspant – sikringsakter og ekstinktion (2014), kap. II-IV, i alt

ca. 37 s.

4) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne, 3. udg. (2019), kap. II-X, i alt ca. 285 s.

5) Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, 4. udg. (2013), kapitel

12.2-5, i alt ca. 42 sider. Det bemærkes, at andre dele af bogen anvendes som pensum i Obligationsret (og

de studerende således formodes allerede at have anskaffet bogen på 3. semester).

6) Indledning til tingsretten, kap. V.3.5-3.5.4 + kap. VI.2.2 (i alt ca. 45 s) + særtryk kap. VIII.1-4 (41 s), i alt ca.

86 s. Da der alene anvendes ca. 100 sider af bogen i undervisning, skal de studerende ikke købe bogen, i det

de relevante sider er udgivet som et kompendium (af Karnov).

7) Rammeskow Bang-Pedersen U 2016 B s. 388 f (3 s). Artiklen findes på Karnov Online.

8) Millung-Christoffersen U 2017 B s. 51 f (7 s). Artiklen findes på Karnov Online.

Det samlede pensum udgør ca. 750 sider.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 64
 • Forelæsninger
 • 20
 • Øvelser
 • 0
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Total
 • 412,5