Forvaltningsret

Kursusindhold

At tilvejebringe de studerende viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet nedenfor inden for det forvaltningsretlige fagområde.

Undervisningen på fagets seminarhold er problem- og casebaseret og sker i henhold til bacheloruddannelsens læringsprincipper. Læringen foregår på baggrund af aktiv forberedelse og med aktiv deltagelse af de studerende. Fagets fire forelæsninger tjener til at tilvejebringe et overblik over udvalgte dele af de forvaltningsretlige problemstillinger.
I faget behandles især følgende overordnede delemner; forvaltningsretlige grundbegreber, begrundelse, inhabilitet, sagsoplysning herunder persondataretlige krav, partshøring, aktindsigt, klagevejledning, legalitetsprincip, forvaltningsretlige fortolknings- og hjemmelsprincipper, saglig skønsudøvelse, skønsafvejning, rekurskontrol, ombudsmandskontrol og domstolskontrol.

Engelsk titel

General Administrative Law

Målbeskrivelse

• Demonstrere indblik i forvaltningens overordnede opbygning og funktion
• Dybere forståelse for forvaltningsretlige grundbegreber
• Dybere forståelse for borgerens rettigheder i forhold til offentlige myndigheder, herunder for forvaltningsretlige procesgarantier og indholdsgarantier
• Dybere forståelse for klagerettigheder og forvaltningsretlige prøvelsesmuligheder
• Forklare de relevante forvaltningsretlige sondringer
• Redegøre for retssikkerhedsmæssige aspekter af betydning for den retlige relation mellem borgere og myndigheder i stat og kommune

De studerende skal opnå følgende færdigheder:
• Analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante forvaltningsretlige retskilder
• Analysere og diskutere grundlæggende problemstillinger om EU-rettens påvirkning af forvaltningsretten
• Argumentere for forskellige forvaltningsretlige løsninger af konkrete problemstillinger på førsteinstansniveau og prøvelsesinstansniveau
• Inddrage samfundsmæssige – især retssikkerhedsmæssige – hensyn ved løsningen af forvaltningsretlige problemstillinger
• Formidle komplekse forvaltningsretlige problemstillinger
• Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

De studerende skal opnå følgende kompetencer:
• Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne identificere og forholde sig kritisk til forvaltningsretlige problemstillinger
• Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne forklare, analysere og vurdere lovligheden og rigtigheden af forvaltningsretlige afgørelser og dispositioner
• Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne kvalificere faktiske omstændigheder og henføre dem under konkrete forvaltningsretlige regler
• At kunne indgå i kollektive faglige sammenhænge
• Arbejde individuelt og sammen med andre
• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Foreløbig angivelse af pensum:

PENSUM I ALT 750 sider

 

•                Retssikkerhedsloven: artikel i Juristen 4/2017, ”Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser”, af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze, s. 107-119 (25 pensumsider).

 

•                Sagsbehandling: Karsten Revsbech m.fl., Sagsbehandling, 7. udgave, 2014 med tillæg af 2018. Hele bogen er pensum, dog ikke kap. VIII og X (340 pensum sider). Tillægget til Sagsbehandling stilles til rådighed som gratis download. Det erstatter en række angivne sider af selve bogen og vedrører persondataforordningen.

 

 

•                Hjemmel og prøvelse: Jens Garde m.fl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 6. udgave 2016, Hele bogen er pensum, dog ikke kap. 1, 2, 3, 5.VIII.B. (s. 315-323), 6.III.D-F (s. 377-388), 6.IV.I-O (s. 420-430), 7.C-G (s. 506-516) og kap 8 og 9 (345 pensumsider).

 

•                EU-retten: Niels Fenger, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 3. udgave, 2018, Hele bogen er pensum, dog ikke kap. 6 og 8 (40 pensumsider).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 60
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5