Obligationsret

Kursusindhold

Undervisningen i faget omfatter primært parternes retsstilling inter partes. Af centrale emner fremhæves særligt misligholdelsesformer og –beføjelser samt ophørsmåder i form af modregning og forældelse mv . De grundlæggende principper om kreditor-og debitorskifte indgår også i undervisningen.

Engelsk titel

Law of Obligations

Målbeskrivelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende – i det omfang, det er relevant for præstationen ved den skriftlige eksamen, jf. om eksamensformen nedenfor – kunne:

1) Forklare centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler og disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse;
2) Forklare hensynene bag centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt deres begrundelse;
3) Identificere obligationsretlige problemstillinger i et konkret retsforhold;
4) Analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante obligationsretlige retskilder samt argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse;
5) Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde;
6) Beskrive relevante argumenter for og imod en konkret obligationsretlig problemstilling og
7) Koncipere klausuler om obligationsretlige problemstillinger.

Bernhard Gomard: Obligationsret 1. og 2. del, udgivet i henholdsvis 2016 og 2011. Kap. 1-13 og kap. 15-16.

 

Kim Frost: Om retten og pligten til naturalopfyldelse TfR 1/2-2013 s. 94-144.

 

Bo von Eyben, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II (2014) kap. 11, 12.1, 13 og 14.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer senere på fagets hjemmeside.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 54
  • Forelæsninger
  • 20
  • Forberedelse
  • 201
  • Total
  • 275