Levering af varen – pligter og risici - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2018

Kursusindhold

Når en købsaftale er blevet indgået, starter en ny fase, hvor den købte vare skal leveres til køberen. Dette rejser spørgsmål om, hvem der skal gøre hvad; hvem der bærer risikoen for varen; om nogen kan holdes erstatningsansvarlig, hvis varen beskadiges undervejs; og hvordan risikoen kan afdækkes. Svarene på disse spørgsmål skal findes i køberetten, transportretten og forsikringsretten, herunder ikke mindst i de kontrakter, der indgås.

Faget giver en indføring i disse problemstillinger og belyser samspillet mellem de forskellige kontrakter og regler.

I undervisningen ser vi først på købsforholdet, og hvem der skal gøre hvad og bærer hvilke risici. Herunder gennemgås betydningen af de i købsaftalen valgte leveringsklausuler. Centrale spørgsmål er, hvornår levering anses for sket, hvornår risikoen for varen overgår, hvem der skal sørge for og betale for transporten, og hvem der skal sørge for at tegne og betale for forsikring. Dette belyses ud fra købeloven, CISG og forskellige standarddokumenter, herunder især INCOTERMS.

Dernæst fokuserer vi på transportforholdet. Her vil de forskellige former for transportaftaler blive gennemgået og retsvirkningerne af at vælge en frem for en anden blive fremdraget. Vi vil inddrage logistikkontrakter, speditørkontrakter, multimodale kontrakter (altså aftaler, hvor der indgår mere end en tranportform, fx både skibs- og lastbilstransport), og unimodale kontrakter. Centrale spørgsmål er, hvem der kan holdes erstatningsansvarlig for skader på varen, hvem der kan kræve erstatning, og – ikke mindst – på hvilket grundlag.

Endelig ser vi på forsikringsforholdet. Her ser vi bl.a. på, hvem der skal tegne forsikring og hvilken, samt hvilke betingelser der er for dækning.

I hele forløbet vil der være fokus på at belyse sammenhængen mellem de forskellige aftaleforhold og –parter. Et gennemgående emne er, hvordan parterne kan skabe deres egen regulering af forholdet og derved undgå nationale lovregler. I denne sammenhæng vil det blive drøftet, om lovreguleringen og de deri indeholdte hensyn er fulgt med udviklingen i markedet. Et dertil knyttet emne er, hvordan leveringen af varen nu om dage indgår i supply chains, og hvilke spørgsmål det rejser.

Engelsk titel

Delivery of the Goods - duties and risks - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2018

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende kan

 • rederøre for de grundlæggende køberetlige, transportretlige og forsikringsretlige regler knyttet til levering af varer og forklare samspillet mellem disse,
 • forklare hvor de relevante regler findes.

 

Færdigheder: Den studerende kan

 • selvstændigt identificere relevante problemstillinger og relevante retlige argumenter ud fra et konkret faktum om levering af en vare,
 • placere konkrete problemstillinger i en køberetlig, transportretlig og forsikringsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik over samspillet mellem reglerne og hensynene bag,
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 

Kompetencer: Den studerende kan

 • analysere retlige problemstillinger vedrørende levering af varer,
 • argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter samt udpege måder at forebygge lignende konflikter.

Undervisningen vil være casebaseret kombineret med dialogbaseret, overbliksskabende
”katederundervisning”. Der vil i relevant omfang desuden blive anvendt clickers, spotspørgsmål og gruppearbejde, ligesom vi vil bruge tid på eksamensforberedelse i et forsøg på at minimere de studerendes frygt for den mundtlige eksamen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 35
 • Forberedelse
 • 171,25
 • Total
 • 206,25