Klimaforandringer – de juridiske udfordringer - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2018

Kursusindhold

Klimaudfordringerne har forenet de fleste af verdens lande i Paris-aftalen fra 2015. Det er blevet en integreret del af de politiske- og juridiske rammer både globalt, regionalt, nationalt og lokalt, der sigter på at tilpasse sig, forebygge og bekæmpe de klimaforandringer, som allerede er en del af vores hverdag og forventes at stige fremover.

 

Kurset er delt op i fire dele:
Den første del giver en introduktion til den globale klimaret, der er bygget op omkring principperne i den international miljøret, klimakonventionerne, Paris-aftalen og FN´s 17 bæredygtighedsmål. Et vigtig element er her, hvordan Paris-aftalen behandler forebyggelse- og bekæmpelse af klimaforandringer, og hvordan disse implementeres ved hjælp af nye innovative reguleringsformer og behandles ud fra et ”top down” og ”bottom up” perspektiv.
Den anden del vil fokusere på den regionale klimaret i EU, som udtrykt dels i Lissabontraktaten og klimastrategier, dels i direktivet om CO2 kvotehandel og direktivet om fremme af vedvarende energi, og endelig i etableringen af en Energiunion under inddragelse af et samarbejde med tredjelande. Som illustration på de retlige spørgsmål, som løbende opstår, inddrages retspraksis.
Den tredje del vil behandle den danske tilgang til håndtering af klimaforandringer. Udover den ovenstående internationale og EU-retlige påvirkning af dansk lovgivning, vil der blive fokuseret på udfordringerne med at gennemføre en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet og dets ressourceanvendelse. I den forbindelse inddrages nødvendigheden af et regionalt samarbejde med de andre lande i nordsø- og østersøregionen.
Den fjerde del omhandler danske kommuners og virksomheders arbejde med at forebygge og bekæmpe klimaforandringer lokalt under aktiv inddragelse af borgerne.

 

Valgfaget afsluttes med en perspektivering i forhold til mere langsigtede klimamål i 2030, 2050 og 2100.

Engelsk titel

Climate Change - the legal challenges - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2018

Målbeskrivelse

Viden: Identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger indenfor klimaretten, der omfatter forskellige reguleringsniveauer og nye reguleringsmidler.

Færdigheder: Argumentere for forskellige fagligt og bæredygtigt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg af teoretiske og praktiske løsninger på tilpasningen og bekæmpelsen af klimaforandringer.

Kompetencer: Formidle og formulere den tilegnede viden på en struktureret og sammenhængende måde på et kompliceret retligt område, der griber ind i alle samfundsområder. Evne til at reflektere og argumentere på en fagligt og sprogligt korrekt måde vedrørende en bæredygtig samfundsudvikling.

Undervisning fra lærerne i dialog med de studerende, analyse og præsentation af cases og lovgivning fra de studerende, gruppearbejde, problemløsningsopgaver, videoer fra You Tube m. fl., og prøveeksamen.

”Klimaforandringer – de juridiske udfordringer – Introduktion til Klimaretten”, ca. 375 sider. Bogen forventes udgivet på DJØF, sommeren 2018.

På ”Absalon” vil der endvidere blive uploadet relevante regler og lovgivning.

Faget ligger i naturlig forlængelse af særligt Strafferet, men også Individets grundlæggende rettigheder på BA-uddannelsen.

Beherskelse af det danske sprog, idet såvel pensum som undervisningen hovedsageligt er baseret på dansk. Der vil være enkelte elementer, der afvikles på engelsk.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Under hele kursusforløbet vil de studerende blive introduceret til forskellige evalueringsmåder, herunder forventningsafstemning, individuelle og gruppeopgaver, diskussion og fremlæggelse med konkret feedback på gennemførslen samt om videndeling i praksis. Der vil tillige blive gennemført en prøveeksamen, så de studerende kan forberede sig på, hvad der forventes til den endelige mundtlige eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 35
  • Forberedelse
  • 171,25
  • Total
  • 206,25