Grundlæggende strafferetspleje

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i faget Grundlæggende strafferetspleje er at bibringe de studerende de grundlæggende forudsætninger for at arbejde med de straffeprocesretlige regler om behandlingen af straffesager. Herudover skal undervisningen i faget mere generelt bidrage til, at den studerende udvikler gode almene metodiske færdigheder med hensyn til håndtering af juridisk kildemateriale, argumentation og problemløsning.

Næsten alle jurister får i deres praktiske gerning berøring med strafferetlige og straffeprocesretlige problemstillinger, uanset om de er beskæftiget i den offentlige eller i den private sektor. Mange jurister arbejder dagligt med strafferetligt stof. Dette gælder i særlig grad for forsvarsadvokater samt ansatte i retsvæsenet, herunder ved domstolene, i anklagemyndigheden og Justitsministeriet.
I undervisningen på valgfaget Grundlæggende strafferetspleje lægges vægten på de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde, grundtrækkene i procesmåden samt aktuelle eller på anden vis særligt interessante problemstillinger.
Der redegøres for domstolenes og anklagemyndighedens, organisation og kompetence, sigtedes retsstilling, forsvarernes beføjelser og pligter, reglerne om efterforskning og tvangsindgreb, herunder anholdelse og varetægtsfængsling. Endvidere beskrives sagens gang i de forskellige typer af sager: domsmandssager, nævningesager, tilståelsessager mv. Reglerne om bevis, påtaleopgivelse, tiltalefrafald, tiltalerejsning, hovedforhandling, appel og genoptagelse mv. gennemgås. Endelig omtales Danmarks internationale forpligtelser på det straffeprocessuelle område, herunder bl.a. i relation til Den europæiske Menneskerettighedskonvention.

Engelsk titel

Criminal Procedure - Fundamental Rules and Principles

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende efter afsluttet undervisningsforløb skal kunne:
- Analysere lovgivning, praksis og teori ved brug af fagets metoder;
- Redegøre for og forklare de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde samt fagets retskildelære;
- Identificere og analysere relevante retskilder i forhold til fagets konkrete problemstillinger samt give saglige og kvalificerede begrundelser for løsningsforslag;
- Perspektivere fagets plads i retssystemet og reglernes egnethed til i givne sammenhænge at fungere som middel til regulering og styring samt værn om grundlæggende retsstatsprincipper;
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Samme læringsprincipper som på de obligatoriske fag vil blive anvendt. Dette indebærer, at der er udarbejdet udførlige lektionsplaner med angivelse af casebaserede oplæg til gruppevis præsentation, efterbehandling mv.

Jørn Vestergaard: Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje, 2. udgave 2018 (forventet udgivelse medio juni 2018)

Materialesamling, red. Jørn Vestergaard

Individuel litteraturliste til synopsis

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 35
  • Forberedelse
  • 171,25
  • Total
  • 206,25