EU-udbudsret (BA-valgfag)

Kursusindhold

De EU udbudsretlige regler opstiller detaljerede og komplicerede regler for offentlige indkøb, der samlet set vedrører uhyre summer og hyppigt giver anledning til tvister. De offentlige indkøb udgør årligt ca. udgør 15-20 % af BNP i medlemsstaterne, og nationale domstole og klagenævn har
behandlet titusindvis af udbudssager. Hertil kommer, at EU-domstolen og Retten har afsagt flere hundrede afgørelser på området. Pensum fokuseres på udbudsdirektiv 2014/24, den danske implementering heraf i udbudsloven fra 2016 samt dansk rets- og klagenævnspraksis.
Overtrædelse af udbudsreglerne kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder pligt til at betale erstatning for tabt fortjeneste og pligt til at afvikle en indgået kontrakt. Retstilstanden er fortsat usikker på en række centrale områder, der har afgørende betydning i praksis, og området giver ofte
anledning til fortolkningstvivl selv for personer med et indgående kendskab til området. I undervisningen vil der blive lagt vægt på både udbudsreglernes indhold og deres håndhævelse.

Undervisningen vil fokusere på følgende punkter:

 • Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde med særlig fokus på begrebet "ordregivende myndighed"
 • Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet
 • Udelukkelse og udvælgelse af tilbudsgivere
 • Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt
 • Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn
 • Aflysning af udbudsproceduren uden indgåelse af kontrakt
 • Håndhævelsen af de EU udbudsretlige regler.

 

Faget har særlig tæt sammenhæng med forskningsdagsordenen i CEVIA (virksomhedsansvar i vid betydning).

 

Der indgår elementer af en række andre discipliner i udbudsretten, fx forvaltningsret, EU-ret (særligt fri bevægelighed og håndhævelse af EU-retten), kontraktsret, obligationsret og procesret. Det vil fordel at have kendskab til de pågældende discipliner samt til konkurrenceretten

Engelsk titel

EU Public Procurement Law (BA elective course)

Målbeskrivelse

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere tværgående juridiske problemer.
- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede
indfaldsvinkler.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter
og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og
sammenhængende måde.

Et fast element i undervisningen er case-arbejde typisk med afsæt i aktuelle og i praksis relevante problemstillinger. Lejlighedsvis vil der studenterpræsentationer. Et andet fast element er undervisernes gennemgang af pensum

Der anvendes uddrag af ”Udbudsloven”, Steen Treumer (red.), Ex Tuto Publishing 2016, samt eventuelt supplerende tekster, i alt ca. 400 sider.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende vil løbende få feed back fra underviserne, individuelt som kollektivt, fx i relation til deres gruppearbejder, evt. fremlæggelse af cases. Det inkluderer i øvrigt også tilbagemeldinger på hvorvidt de studerendes forberedelse er fyldestgørende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 35
 • Forberedelse
 • 171,25
 • Total
 • 206,25