Politi og politiret

Kursusindhold

Politiet er en del af vores dagligdag. Som den myndighed, der skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden er og bliver politiet en primær faktor i samfundet. Og da politiet – som noget særegent – kan foretage indgreb og anvende magt i sin myndighedsudøvelse, er dets rolle til stadighed genstand for offentlig debat.

I faget gives en kort introduktion til dansk politis historie, ligesom der sættes fokus på en række af de store konfrontationer i nyere tid mellem politi og borgere. Dernæst foretages en gennemgang af politiets struktur efter politireformen i 2007, og der ses på politiet som ordensmyndighed ud fra Politiloven og på politiet som efterforskningsmyndighed ud fra Retsplejeloven .I faget behandles desuden spørgsmål som klager over politiet; den omsiggribende privatisering af politiopgaver og problematikken omkring de private vagtværn samt konsekvenserne af det bestandigt udvidede internationale politisamarbejde. Afslutningsvis behandles effekten af, at grænserne mellem opretholdelsen af den ydre sikkerhed (militæret) og den indre sikkerhed (politiet) synes at blive udvisket i disse år.

 

Undervisningen afvikles i blokke à 3 timer, bortset fra ekskursionerne.

 1. Politiet fra organisationens etablering i 1682 under Enevælden frem til oprettelsen af rigspolitiet i 1938

 2. Politiet under besættelsen og Den Kolde Krig

 3.-4. Særlige begivenheder. Urolighederne på Nørrebro (1993) og i Torup ved Randers (1999) samt rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej (2007). COP 15 (2009).

 5. Politikommissionen fra 1998 og Visionsudvalget fra 2002.Politireformen 2007.

 6-7. Politiet som ordensmyndighed. Politiloven. Ordensbekendtgørelsen.

 8.-9. Politiet som efterforskningsmyndighed I. Retsplejeloven

 10. Klager over politiet

11. Det internationale politisamarbejde: Interpol, Europol, Schengen, Frontex etc..

 12. Privatpolitiet – de private vagtværn.

13. Politi og forsvar samt den indre og den ydre sikkerhed i et fremtidigt perspektiv.

Hertil kommer et antal ekskursioner til politi og sikkerhedsbranche samt klyngevejledning og gruppevejledning.

Engelsk titel

Police and Police Law

Målbeskrivelse

- Redegøre for dansk politis historie i de store hovedtræk

 - Redegøre for dansk politis struktur efter Politireformen

 - Redegøre for Politilovens regler om visitation og magtanvendelse

 - Redegøre i hovedtræk for Retsplejelovens regler om efterforskning og tvangsindgreb

 - Forklare samspillet mellem politiets beføjelser inden for og uden for strafferetsplejen, dvs. identificere retligt relevante fakta i et større materiale

 - Diskutere dansk politis rolle i forhold til privatiseringen af ordensopgaverne

 - Diskutere dansk politis rolle i forhold til internationaliseringen af efterforskningsopgaverne

 - Diskutere samspillet mellem politi og forsvar i relation til den indre og den ydre sikkerhed

- Gennem projektskrivning opnå kompetence i at formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister

Læreroplæg, studenterpræsentationer, spotprøver, casearbejde

Henrik Stevnsborg: Magt, krig og centralisering. Dansk politi 1945-2007, DJØF Forlag 2016.

Materialesamling på Absalon, ca. 200 sider

Pensum: ca. 750 sider i alt

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 69
  • Forberedelse
  • 343,5
  • Total
  • 412,5