Retshistorie

Kursusindhold

Retshistorie giver de studerende en forståelse for den juridiske professions udvikling, og deres rolle som del af en tusindårig tradition.

Faget vil også fokusere på hvordan kristendommen og forskellige filosofiske strømninger har været med til at forme den danske retskultur, samtidig får de en forståelse for de juridiske discipliners baggrund og udvikling og dermed en større forståelse for, hvordan de forskellige juridiske discipliner er opbygget og hvorfor dansk – og nordisk ret, på en række punkter adskiller sig fra kontinental europæisk ret.
 

Undervisningen kommer til at bestå af følgende elementer:
14 seminartimer og gruppevejledning. 
Seminartimerne ligger i ugerne 40,41 og 43-47
Gruppevejledning ligger i ugerne 48 og 49.

Engelsk titel

Legal history

Målbeskrivelse

Redegøre for hovedtrækkene af de vigtigste retsinstitutioners historie. Redegøre for de vigtigste epoker i dansk og europæisk rets historie. Redegøre for dansk rets forhold til fremmed – navnlig europæisk – ret i et historisk perspektiv og for, hvorledes fremmed ret har påvirket dansk ret inden for de enkelte retsområder.

Analysere retskilder og andre typer kilder af retshistorisk relevans og placere dem tidsmæssigt i forhold til de retlige strømninger i perioden, og vurdere deres betydning for retsudviklingen.

Forstå og formidle sammenhængen mellem retshistorie og gældende ret. Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Med udgangspunkt i den historiske udvikling at kunne forholde sig kritisk til den gældende ret og rettens legitimering.

Med udgangspunkt i de faglige kompetencer at kunne evaluere og give konstruktiv feedback på medstuderendes oplæg og synspunkter.

At kunne indgå i kollektive faglige sammenhænge.
Arbejde individuelt og sammen med andre.
Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

Individuel, den litteratur, der bruges til skrivningen af projektet.
Undervisningen tager udgangspunkt i Ditlev Tamm: Juraens 100 bedste historier – rettens kulturhistorie fra middelalderen til i dag”, Gyldendal 2016

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projekteksamen herunder gruppeprojekt. Der er krav om at besvarelsen udarbejdes kollektivt. Antal tegn er 70.200 uanset antal studerende i gruppen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Øvelser
  • 4
  • Forberedelse
  • 105,5
  • Total
  • 137,5