Juridisk innovation og arrangementsplanlægning - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

Kursusindhold

Først og fremmest giver faget de studerende mulighed for faglig fordybelse inden for et selvvalgt juridisk område med samtidig mulighed for at formidle den opnåede faglige specialviden til en bredere kreds også uden for universitetet og eksamenssituationen. Faget er på samme tid både et akademisk og et iværksætterprojekt. Ved iværksætteri forstås, at der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre, hvilket i høj grad efterspørges af det offentlige og private erhvervsliv. De akademiske kompetencer opnås gennem at skrive et forskningsbaseret paper om en konkret selvvalgt problemstilling af værdiskabende karakter inden for en selvvalgt del af juraen, som skal præsenteres og forsvares mundtligt på et seminar, som er åbent for offentligheden. Iværksætterkompetencerne opnås gennem forløbet med planlægningen af seminaret, samarbejdet med andre (studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere), identificering af og kontakt til relevante fagpersoner eller virksomheder, markedsføring, projektstyring mv.

Faget består af en individuel og en kollektiv præstation. Den individuelle præstation består i, at den studerende sætter sig selv og sine kompetencer bedst muligt i spil i forhold til det faglige indhold af det skriftlige paper og den mundtlige præsentation af dette, og er opsøgende i at få fat i de faglige kompetencer, som vedkommende måtte have brug for. Dette er med til at opøve den studerendes iværksætterkompetencer. Med hjælp fra underviserne kan fageksperterne på området identificeres, hvorefter den studerende kan kontakte disse med henblik på at opnå faglig sparring og diskussion af problemstillingen, hvilket underviserne også kan være behjælpelige med. Den kollektive præstation består i, at de studerende – på baggrund af de enkeltes ønsker og interesser – finder frem til et eller flere overordnede temaer, der vil tiltrække tilhørere til seminaret, og som samler de studerendes fagligheder i et eller flere fælles mål, som skal opnås gennem fælles iværksætteri. Derudover består den kollektive præstation i planlægning og organisering af seminaret, opgavefordeling, markedsføring mv. Både den individuelle og den kollektive præstation indgår i den samlede vurdering, men den individuelle præstation tæller højest.   

Den studerende vælger selv et emne for et paper, og formulerer selv sin juridiske hovedproblemstilling, der har en værdiskabende karakter, inden for et eller flere af temaerne for seminaret. Den studerende skal aktivt og selvstændigt – under vejledning af underviserne – arbejde med sit paper, herunder i forhold til kildesøgning, metodiske og retsteoretiske overvejelser, analyse, argumentation, vurdering, værdiskabelse, videnskabelig formidling mv. Den studerende skal også lære at give og modtage feedback via gruppe-peer feedback, pitche sine idéer ved et rundbordsseminar, øve sit mundtlige oplæg på holdet mv., hvilket vil øge den studerendes læring under forløbet. 

Anbefalet litteratur består i ca. 375 sider, hvoraf den største del udgøres af individuelt pensum til brug for udarbejdelsen af det individuelle paper baseret på en selvvalgt problemformulering (ca. 200 sider). Der vil også være et mere generelt pensum i forhold til akademisk skrivning (ca. 50 sider), iværksætteri og foretagsomhed (35 sider), projektstyring og hvordan man forbereder og holder akademiske oplæg (62 sider) og eksempler på konference-papers (ca. 30 sider).  

Som KA-valgfag bygger faget videre på BA-uddannelsens juridiske grundniveau, idet det giver mulighed for yderlig faglig fordybelse inden for et selvvalgt område af juraen med henblik på at arbejde med den mere værdiskabende del af juraen. Herudover tilfører faget de studerende nye iværksætterkompetencer samt skærper deres formidlingsmæssige evner af kompliceret juridisk stof. Faget ligger i forlængelse af den skriftlige bachelorrapport og knytter tæt op til forberedelsen af det skriftlige kandidatspeciale og særligt det mundtlige forsvar. Alle fagområder og fagdiscipliner er relevante for dette kursus, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne tage faget, bortset fra en lyst til at arbejde med sig selv i forhold til juridisk foretagsomhed og iværksætteri.    

Engelsk titel

Legal Innovation and Arrangement Planning - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2019

Målbeskrivelse

Efter end kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for grundlæggende retlige begreber inden for et selvvalgt juridisk område
 • reflektere over et selvvalgt område af værdiskabende karakter i en tværfaglig og/eller international sammenhæng
 • reflektere over/diskutere retlige problemstillinger/aspekter inden for en selvvalgt problemstilling med særlig fokus på den værdiskabende del af juraen

 

Færdigheder:

 • analysere en retlig problemstilling inden for et selvvalgt område af værdiskabende karakter
 • argumentere på en juridisk holdbar måde inden for den valgte problemstilling
 • inddrage evt. tværfaglige og internationale perspektiver i arbejdet med problemstillingen, hvis dette kan være med til at skabe værdi for problemstillingen
 • identificere relevante juridiske, tværfaglige og internationale kilder
 • argumentere for de metodiske valg i selvvalgt undersøgelse
 • diskutere egne resultater
 • formidle undersøgelsen i en retsvidenskabelig genre (paper)
 • give og modtage feedback
 • forberede og holde et mundtligt oplæg om den valgte problemstilling
 • forsvare og diskutere resultater og problemstillinger under det mundtlige oplæg

 

Kompetencer:

 • løse komplekse juridiske/samfundsmæssige/erhvervsrelaterede opgaver og skabe værdi for andre
 • planlægge, styre og håndtere komplekse arbejdsprocesser
 • arbejde sammen med andre på tværs af faggrupper

 

Herunder iværksætterkompetencer:

 • iværksætte værdiskabende løsninger
 • identificere egne og manglende kompetencer og få fat i manglende kompetencer
 • blive i stand til at handle på muligheder og gode idéer.

Sparring/vejledning med forskere og evt. eksterne samarbejdsparter, løbende feedback fra underviserne, peer feedback fra andre studerende både skriftligt og mundtligt på deres paper, peer feedback fra andre studerende mundtligt på seminaroplæg, rundbordsseminar, evt. eksterne oplægsholdere mv. Iværksætteraktiviteterne består i planlægning og projektstyring af seminaret, networking, markedsføring, evt. kontakt til eksterne samarbejdspartnere mv.

Anbefalet litteratur består i ca. 375 sider, hvoraf den største del udgøres af individuelt pensum til brug for udarbejdelsen af det individuelle paper baseret på en selvvalgt problemformulering (ca. 200 sider). Der vil også være et mere generelt pensum i forhold til akademisk skrivning (ca. 50 sider), iværksætteri og foretagsomhed (35 sider), projektstyring og hvordan man forbereder og holder akademiske oplæg (62 sider) og eksempler på konference-papers (ca. 30 sider).

Eksempler på konference-papers

 • Hansen, Søren Friis: Denmark: Beneficial Ownership; Interpretation of Directive 1990/435/EEC and Directive 2003/49/EC, i Lang, Michael m.fl.: CJEU – Recent Developments in Direct Taxation 2016, 2017, Linde, s. 33-43 = 10 sider.

 • Hilling, Axel m.fl.: Tax policy issues in connection with the European Spallation Source project and other European Research Infrastructure Consortiums, Skattepolitisk Oversigt, 2017 (under publicering).

 • Semanda, Freya og Karina Kim Egholm Elgaard: Den skatteretlige behandling af nogle familiemæssige forhold set i et relationsretligt perspektiv, i Hartlev, Mette m.fl.: Ketsch me if you can – Sociale rettigheder og ligestilling: Hyldest til Kirsten Ketscher, 2017, Karnov, s. 329-341 = 12 sider.

Akademisk skrivning

 • Murray, Rowena (2013): Writing for Academic Journals. 3. udg. Maidenhead, Berkshire: Open University Press, s. 114–161 = 48 sider.

Foretagsomhed og iværksætteri

 • Kirketerp, Anne Linstad (2012): Foretagsomhedspædagogik og Skub-metoden. In Kognition & Pædagogik (83) = ca. 10 sider.

 • Sarasvathy, Saras D. (2012 [2004]): Hvad gør entreprenører entreprenørielle? In Kognition & Pædagogik (83) = ca. 10 sider

 • van Gelderen, Marco (2012 [2010]): Autonomi som vejledende mål for entreprenørskabsundervisning. Kognition & Pædagogik

 • Society for Effectual Action (2011): What is effectuation? Batten Institute, Darden School of Business, University of Virginia. Charlottesville, VA. Available online at http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/effectuation-3-pager.pdf, checked on 5/29/2017 = 3 sider.

Projektstyring og akademiske oplæg

 • McMillan, Kathleen; Weyers, Jonathan (2013): Giving a Research Seminar or Paper. How to deliver an effective spoken presentation. I: Ibid.: How to Research & Write a Successful PhD: Pearson, s. 153–165 = 8 sider.

 • Olsen, Poul Bitsch; Pedersen, Kaare (2015): Problemorienteret projektarbejde.

Ingen særlige faglige forudsætninger, bortset fra en lyst til at arbejde akademisk, på tværs af faggrupper og arbejde med sig selv og sammen med andre om et iværksætterprojekt.

Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder): Innovation og entreprenørskab inden for skatte- og afgiftsret samt Innovation and Entrepreneurship in Tax Law, men alle fagområder og fagdiscipliner er relevante for kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Total
 • 206,25