Private retsordener - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

Kursusindhold

Private virksomheder varetager i dag vigtige samfundsmæssige opgaver. Som følge af den generelle privatiseringstendens er en række offentlige opgaver i dag lagt ud til private aktører på markeder, der som følge af globaliseringen ofte er internationale markeder. Private virksomheder påtager sig også i et vist omfang af egen drift at varetage hensyn af bredere samfundsmæssig karakter. Digitalisering og globalisering af markederne har medført en hastig udvikling af nye transnationale forretningsmodeller, baseret på f.eks. digitale platforme og tilføjet væsentlige nye elementer til eksisterende private governance-strukturer, så som supply chains og andre kontraktuelle netværk. Virksomheder etablerer og håndhæver på denne måde i dag deres egne regelsæt, der nationalt og på tværs af landegrænser regulerer transaktionerne i vigtige dele af økonomien. Herved skabes”private retsordener” eller private governance models.

Kurset fokuserer på denne udvikling og belyser, hvordan obligationsrettens og procesrettens grundlæggende elementer anvendes til formålet.

 

Kurset består af tre moduler.

I første modul ses på virksomhedens rolle som selvregulerende aktør. Som eksempel inddrages her privatretlig regulering i form af platform business models, kontraktuelle netværk og ”supply chain management”, der i dag anvendes som styringsinstrument af en række store virksomheder på det globale marked.

Rækkevidden af konkrete kontraktklausuler, for eksempel  ”sociale klausuler” og private virksomhedes egne forbrugerbeskyttelsesregimer, analyseres, dels i forholdet mellem parterne dels i forholdet til tredjemand. Modulet behandler også lovvalgreglers funktion som selvregulerende retsmiddel, herunder navnlig parternes mulighed for selv at vælge hvilke retsregler, de ønsker at være underlagt.

I andet modul fokuseres på den private virksomheds rolle og ansvar som udfører af centrale offentlige opgaver ved udlicitering fra det offentlige til private. Tendensen er markant i størstedelen af den vestlige verden og rejser såvel udbudsretlige som kontrakt- og erstatningsretlige spørgsmål.

I tredje modul ses på den rolle, som private tvistløsningsformer spiller i de private retsordener, med særligt fokus på voldgift og de såkaldte notice-and-action procedurer, som anvendes til retshåndhævelse på mange digitale platforme som fx Google og Facebook. Modulet behandler blandt andet, hvordan disse private tvistløsningsformer indgår i et sam- og modspil med de nationale domstolsordninger, når det gælder tvistløsning og retshåndhævelse, og i hvilket omfang disse private tvistløsningsformer kan håndtere offentligretlig regulering som fx konkurrenceretten.

 

Faget bygger ovenpå den formueretlige grundviden, man har opnået på bachelordelen, og supplerer den viden om tvistløsning, som opnås i det obligatoriske fag Civilprocesret på kandidatuddannelsens første semester.Private virksomheder Private virksomheder spiller i dag en væsentlig rolle som samfundsaktører. Som følge af den generelle privatiseringstendens er en række offentlige opgaver i dag lagt ud til private aktører på markeder, der som følge af globaliseringen ofte er internationale markeder. På tværs af
landegrænser skaber og håndhæver store virksomheder navnlig gennem kontraktsregulering i vidt omfang deres egne regelsæt, der regulerer varetagelsen af disse opgaver. Herved skabes en art ”private retsordener”. Kurset fokuserer på denne udvikling og belyser, hvordan kontraktretten, erstatningsretten og private tvistløsningsformer som fx voldgift anvendes til
formålet.

Engelsk titel

Private retsordener - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2019

Målbeskrivelse

Viden:
- Indgående kendskab til og forståelse for private retsordener som en juridisk grundfigur og for de retlige elementer, som kan indgå i private retsordener
- Viden om udviklingen i retning af private retsordener og baggrunden herfor
- Specialiseret faglig viden om konkrete regler på området (kontraktretlige, erstatningsretlige og procesretlige) og disse reglers indbyrdes samspil, samt om hvordan såvel privateretlige som offentligretlige ræssonementer har betydning for området

Færdigheder: Den studerende sættes i stand til at:
- idenficere de komplekse retlige problemstillinger, som en privat retsorden på et givent område kan give anledning til
- anvende juridisk metode til til at analysere og vurdere sådanne komplekse retlige problemstillinger,
- diskutere retlige og samfundsmæssige problemstillinger, som private retsordener kan give anledning til i national og international sammenhæng

Kompetencer: Den studerende sættes i stand til at:
- træffe afgørelser i komplicerede sager, der udspringer af private retsordener
- koncipere kontraktvilkår, der tager højde for, at et område udgør en privat retsorden
- rådgive om spørgsmål, der angår private retsordener på en måde, der reflekterer en forståelse for relevante brydninger mellem privatretlige og offentligretlige tankegange
- selvstændigt gennemføre retsvidenskabelige analyser på specialeniveau af komplekse retlige problemstillinger, som private retsordener på et givent område kan give anledning til
- reflektere kritisk over private retsordeners rolle i en dansk og international sammenhæng

Der anvendes små cases, som løses i grupper eller er forberedt hjemmefra. Derudover indgår studenterpræsentationer løbende i undervisningen

Det vil være en fordel at have haft gennemført det obligatoriske fag Civilprocesret, som
normalt tages på kandidatuddannelsens første semester

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på studenterfremlæggelser og kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne eller som forberedelse til disse.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5