Kommuners retsforhold - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

Kursusindhold

Kommunalret er reglerne om kommunernes og regionernes styrelse, de kommunale (og til dels de regionale) opgaver samt tilsynet med kommunerne. Inden for styrelsesretten behandles særligt reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Der ses endvidere på de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter.

Under emnet kommunalfuldmagten gennemgås de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes adgang til at udføre opgaver, og forskellige retskildeopfattelser i kommunalretten præsenteres. Endvidere behandles kommunernes adgang til at udlicitere opgavevaretagelsen samt til at deltage i løsning af opgaver i privatretligt organiserede selskaber. Reguleringen af regionernes opgavevaretagelse vil ligeledes blive berørt.

Afslutningsvist indeholder kommunalretten reglerne om tilsynet med kommunerne, herunder hvilke sanktioner tilsynet kan anvende og betingelserne herfor.

Engelsk titel

Local Government Law – Structure, functions & legal control of local authorities - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2019

Målbeskrivelse

Viden: Der skal kunne redegøres for de vigtigste regler om kommunestyret, herunder alle sider af den kommunale styrelseslov med tilhørende forskrifter, skrevne og uskrevne regler om kommunalfuldmagten samt regler om oprettelse af kommunale selskaber.

Færdigheder: Sagsbehandling på specialistniveau i kommuner, kommunale tilsyns- og klageorganer, kommunale organisationer og dele af centraladministrationen, der har forbindelse til kommunerne.

Kompetencer: Træffe afgørelser i enkeltsager, bistå borgmester, kommunalbestyrelse og stående udvalg med juridisk rådgivning, konciperere retningslinjer for den kommunale virksomhed og vedtægter for kommunale selskaber. Kommunalretlig indsigt og forståelse er tillige af stor betydning for ansatte i ministerier, styrelser mv., som varetager opgaver (såvel konkrete afgørelser som generelle tiltag), der vedrører den kommunale sektor.

Der er opgaver/cases til alle timer. Der gives løbende feed back på alle opgavebesvarelser både
individuelt og kollektivt.

Carsten Henrichsen: Dansk kommunalret – grundtræk af den kommunale
styrelseslovgivning, Ex Tuto Publishing 2015, hvoraf pensum udgør ca. 190 sider

Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten mv., 3. udg., Djøf 2015, hvoraf pensum udgør ca. 370 sider

Rikke Søgaard Berth og Britt Vonger: Kommunale aktieselskaber, Karnov 2009, hvoraf pensum udgør ca. 190 sider

Samlet pensum i alt ca. 750 sider.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback gives som udgangspunkt som løbende feedback i undervisningsforløbet. Undertiden benyttes tillige – som ved spot-opgaver – individuel feedback på opgavebesvarelser eller – som ved multiple choice opgaver – kollektiv feedback.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5