Kapitalmarkedsret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

Kursusindhold

Reguleringen af det europæiske kapitalmarked er i de seneste år ændret markant, hvorved reguleringen i vidt omfang er flyttet fra det nationale plan til EU. Dette kursus tilstræber at give deltagerne en forståelse for de principper, der ligger til grund for denne regulering, et indgående kendskab til de konkrete udslag af reguleringen, og en fornemmelse for den fremtidige udvikling på dette område. Dette opnås ved at analysere den retlige regulering i EU/EØS af de forskellige markedspladser for værdipapirhandel og af de aktører, der deltager i denne handel. Fokus er således både på markedets strukturelle forhold, på aktørerne og den tilladte adfærd. Deltagerne bibringes en viden om kapitalmarked, der gør dem i stand til at bruge retsreglerne i praktiske situationer som advokater, compliance officers, eller tilsynsmyndighed.

 

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, at have fulgt BA-valgfaget Selskaber og kapitalmarked.”

 

Dette kursus er tilknyttet Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA).

Kurset vil på denne baggrund bl.a. indeholde en gennemgang og diskussion af følgende emner:

 • Grundlæggende hensyn bag reguleringen af kapitalmarkedet
 • EU-retten og baggrunden for EU-reguleringen
 • Tilsyn og offentlig regulering, herunder danske og EU myndigheder
 • Kapitalmarkedets struktur: markedspladser, clearing og afvikling
 • Kapitalmarkedets aktører
 • Værdipapirhandel og investorbeskyttelse
 • Drift af markedspladser og handelsregler
 • Prospekter og emissioner
 • Oplysningsforpligtelser
 • Markedsmisbrug
 • Overtagelsestilbud
 • Finansiel sikkerhedsstillelse, netting og slutafregning
Engelsk titel

Capital Market Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2019

Målbeskrivelse

- Forklare lovgivningsprocessen i EU på området for værdipapirhandel, herunder den nye føderale tilsynsstruktur, og hvordan EU-retten indgår i dansk ret.
- Redegøre for de myndigheder, der optræder på markedet for handel med værdipapirer i Danmark, og forklare deres myndighedsområde og kompetence til at føre tilsyn, udstede regler, træffe afgørelser, samt redegøre selvstændigt for partsstatus og klager over afgørelser.
- Analysere de forskellige danske og EU-retlige retskilder på området, herunder navnlig den forskellige sektorregulering og selvstændigt forklare deres samspil.
- Redegøre på et overordnet, sammenhængende og selvstændigt plan for de grundlæggende hensyn, der ligger bag og forener de forskellige dele af reguleringen af værdipapirhandlen, og for forskelle og ligheder mellem de forskellige dele af gældende ret.
- Identificere de involverede hensyn bag en given regulering af værdipapirhandlen og selvstændigt forklare, hvordan reguleringen søger at tilgodese disse hensyn.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af kapitalmarkedets forskellige aktører, deres karakteristika og funktion på kapitalmarkedet.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for regler og hensyn ved investorbeskyttelse.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for oplysningsforpligtelserne, herunder hensynene bag reguleringen, og kunne analysere faktiske eller tænkte eksempler på oplysningsforpligtelse.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af overtagelsestilbud og den tilknyttede proces, og forklare de bagvedliggende hensyn og politiske kompromisser ved denne særlige regulering.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af markedsmisbrug, og forklare de bagvedliggende hensyn for reguleringen, samt analysere faktiske eller tænkte eksempler på markedsmisbrug.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for systemet med registrering af fondsaktiver og forklare retsvirkningerne heraf og tilsvarende for clearing og afvikling.
- Redegøre sammenhængende og selvstændigt for de sikkerhedsformer, der benyttes ved finansiel sikkerhedsstillelse og på et overordnet, sammenhængende og selvstændigt plan for opgør i form af netting og slutafregning, og forklare i hvilket omfang reguleringen afviger fra de særligt fremhævede bestemmelser i konkurslovgivningen.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 

Der forventes indlagt cases, øvelsesopgaver, gruppearbejde med præsentation og diskussion.

Anbefalet litteratur:

- Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, 2. udg. (2018), af Jesper Lau Hansen

- Børsretten, 6. udg. (2019), af Paul Krüger Andersen & Nis Jul Clausen under medvirken af Jesper Lau Hansen

 

Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget Selskabsret og kapitalmarked, men det er ingen betingelse for deltagelse.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Fagets bredde ændres ikke meget fra de nuværende 10 ECTS, men det har været vanskeligt at komme i dybden og samtidig have tid til inddragelse af de studerende, hvilket nu bliver muligt med 15 ECTS, f.eks. cases, øvelsesopgaver, gruppearbejde med præsentation og diskussion (peerfeedback).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Total
 • 412,5