Embedsmandsnormer - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2018

Kursusindhold

Det er centralt for kommende embedsmænd i både centraladministrationen og i kommunerne at reflektere over embedsmandsrollen og blive fortrolige med, hvilke mere konkrete embedsmandsnormer, der er styrende for det daglige arbejde i forvaltningen. Ligeledes er det gavnligt at få nogle redskaber til, hvordan man håndterer konkrete dilemmaer i embedsmandsarbejdet. Embedsmandsnormerne er ikke undergivet en samlet regulering, men udledes af flere forskellige retskilder.

Det er et område, som falder mellem flere retlige felter, herunder forvaltningsret, forfatningsret, ansættelsesret etc., hvad der i sig selv er med til at komplicere og sløre en række af grundspørgsmålene, også i en ren juridisk kontekst. De formelle forfatningsretlige og forvaltningsretlige rammer er i ganske vidt omfang udfordret af de utallige praktiske dilemmaer, som møder embedsmanden i en politisk og administrativ virkelighed med en
vidtforgrenet velfærdsstat, stigende behov for politisk-strategisk rådgivning,
ansættelsesmæssige karrieresystemer og en ekstremt medialiseret hverdag. Kurset har til hensigt at gå i dybden med en række af de mest centrale embedsmandsnormer – fx lydighed, faglighed, sandhed og loyalitet – for at få et bedre teoretisk og praktisk grundlag for at begå sig i embedsmandsrollen.

Kurset har en juridisk kerne, men anlægger også politologiske og forvaltningsmæssige perspektiver på udviklingen af embedsmandsnormer og forholdet mellem politisk og administration. Kurset bygger oven på undervisningen i forfatningsret og forvaltningsret på bacheloruddannelsen, idet kurset anlægger en række tværgående og mere specialiserede
perspektiver.

Kurset vil omfatte navnlig følgende emner:

 1. 1. Historisk blik på embedsmandsrollen i centraladministrationen og i kommunerne. Traditionelle krav, institutionelle rammer og nye udviklingstendenser.
  2. Et politologisk-administrativt perspektiv på embedsværkets rolle, sondringen mellem politik og administration og refleksioner over embedsværkets magt og legitimitet.
  3. Sondringen mellem det neutrale embedsværk og politiske embedsmænd. Særlige rådgivere, spindoktorer og politiske sekretariater.
  4. Journalisering, dokumentation og aktindsigt
  5. Lydighedskravet
  6. Kravet om faglighed og saglighed
  7. Sandhedspligten
  8. Loyalitetspligten
  9. Håndtering af internationale normer
  10. Ytringsfrihed, tavshedspligt og whistleblowing
  11. Samspillet med ministeren
  12. Særlige dilemmaer i kommunerne
  13. Kontrol, undersøgelsesorganer og disciplinæransvar
  14. Afsluttende refleksioner og et blik på komparative studier fra andre lande
Engelsk titel

Embedsmandsnormer - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2018

Målbeskrivelse

Viden
Redegøre for embedsmandsrollen og udviklingen heri
Forklare forskellige syn på embedsværket og bureaukratiet
Redegøre for de grundlæggende embedsmandsnormer og deres hovedindhold
Redegøre for forvaltningens opbygning og de forskellige embedsmandsfunktioner
Forklare forskellene på embedsmandsrollen i henholdsvis staten og kommunerne

Færdigheder
Identificere relevante embedsmandsnormer i konkrete sagsforløb
Analysere komplekse problemstillinger ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv
Afveje forskellige embedsmandsnormer over for hinanden og argumentere for mulige løsninger
Identificere og diskutere problemer og dilemmaer i det daglige embedsmandsarbejde

Kompetencer
Analysere og diskutere kravene til embedsværket og fordele og ulemper ved den danske ordning
Træffe afgørelser i komplekse sager med normsammenstød
Rådgive om handlemuligheder i komplicerede situationer
Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 

Kurset er problembaseret og vil blive opbygget omkring bl.a. cases, som præsenterer dilemmaer og udfordringer for den moderne embedsmand. En række cases vil være inspireret af nogle af de omtalte ”sager” om embedsmandsrollen inden for de senere år. Kurset forudsætter aktiv deltagelse fra kursusdeltagernes side, og der lægges vægt på interaktion.

Faget forudsætter en faglig grundviden inden for navnlig det offentligretlige område (herunder fag som forvaltningsret, forfatningsret og strafferet) hvortil kommer, at det vil være en fordel med et vist kendskab til grundlæggende ansættelsesretlige problemstillinger, herunder spørgsmålet om loyalitetspligt.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kurset er problembaseret og forudsætter aktiv forberedelse og deltagelse fra kursusdeltagerne, og kurset lægger i høj grad op til diskussion af og refleksion over såvel de retlige regler og principper af betydning og som af den – politiske - kontekst, som embedsmænd arbejder inden for. Kurset vil – udover det nævnte pensummateriale - indeholde en række cases, som
præsenterer kursusdeltagerne for dilemmaer og lign, og der vil blive givet feed-back efter diskusison af hver case.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Total
 • 206,25