Udvidet Strafferet

Kursusindhold

Kurset bygger videre på BA-undervisningen i strafferet og omfatter en teoretisk gennemgang af en række centrale og i praktisk strafferet hyppigt anvendte bestemmelser i navnlig straffelovens specielle del. Kurset vil herudover have fokus på de internationale aspekter af strafferetten, ligesom
spørgsmål i relation til ny lovgivning og behovet for lovændringer vil blive taget op i undervisningen.
Aktuelle strafferetlige emner vil endvidere blive taget op og holdt i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. I den forbindelse vil ressourcepersoner fra f.eks. Institut for Menneskerettigheder og Center mod Menneskehandel blive inddraget i undervisningen. Formålet med kurset er at oparbejde
juridiske færdigheder inden for det strafferetlige speciale på områder, som kun i mindre omfang behandles i BA-faget Strafferet. Det er endvidere formålet, at de studerende bliver i stand til at forstå strafferetten i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og få en indsigt i det internationale
samarbejdes betydning for strafferetten i Danmark. Kurset retter sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere inden for politi og anklagemyndighed, domstolene eller advokatverdenen.

Følgende emner vil blive behandlet:

 • Forældelse
 • Terrorisme
 • Falsk forklaring og falsk anklage
 • Forbrydelser vedr. bevismidler
 • Almenfarlige forbrydelser
 • Forbrydelser mod kønssædeligheden
 • Forbrydelser mod liv og legeme
 • Forbrydelser mod den personlige frihed
 • Racediskrimination
 • Berigelsesforbrydelser og andre strafbare formuekrænkelser
Engelsk titel

Extended Criminal Law

Målbeskrivelse

- Forklare og analysere gerningsindholdet i hovedparten af de enkelte bestemmelser i straffelovens specielle del
- Redegøre for og forklare afgrænsningen mellem de relevante bestemmelser i straffelovens specielle del samt diskutere forskelle og ligheder mellem bestemmelserne og reflektere over den retlige betydning af den valgte afgrænsning
- Identificere og analysere relevante generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger ud fra et retligt og faktuelt komplekst materiale
- Identificere og analysere strafferetlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt og foretage fagligt velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger
- Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i straffelovens specielle del
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

I undervisningen løses en række større og mindre opgaver, herunder cases med både teoretiske og praktiske indgangsvinkler til strafferetlige problemstillinger. Dette er i høj grad baseret dels på de studerendes forudgående forberedelse dels præsentation og drøftelse af deres overvejelser om opgaverne i fællesskab og med tilbagemeldinger fra underviserne. Herudover arbejdes med en dialogbaseret undervisning, hvor de studerende løbende inddrages og skal forholde sig aktivt både til de teoretiske elementer og til den praktiske anvendelse.

Knud Waaben (v/Lars Bo Langsted): Strafferettens specielle del (6. udgave, 2014)

Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov – speciel del (11. udgave, 2017)

Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov - almindelig del (10. udgave, 2013)

Diverse artikler

Pensum omfatter ca. 800 sider.

Som sådant retter kursusfaget sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere i politi og anklagemyndighed, ved domstolene eller som advokat.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Som led i undervisningen løser de studerende opgaver/cases, som bl.a. drøftes gruppevis i undervisningen og drøftes i plenum med samtidig feedback fra undervisere ift. læringsmål. Herudover vil der være gennemgang/feedback fra undervisere på mundtlig løsning af tidligere
eksamensopgaver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Total
 • 412,5