Spansk - Valgfag, mundtlig formidling

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • mundtligt fremlæge et akademisk emne klart og struktureret på spansk
 • bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikal-ske, diskursive og leksikalske ressourcer
 • bruge en hensigtsmæssig ikke-verbal kommunikation.
 • skriftligt fremlæge et akademisk emne klart og struktureret på spansk
 • bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikal-ske, diskursive og leksikalske ressourcer.
Engelsk titel

Spanish - Selective subject, oral communication

Holdundervisning. Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling og samundervises med fagelementet Valgfag, skriftlig formidling.

Prøven aflægges sammen med prøven i Valgfag, emne (HSPB00851E).

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den af eksaminanden udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, emne, eksamineres der på grundlag af et emne efter aftale med eksaminator.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres inden for alle tre fagområder – også uden for det forberedte materiale.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Materialet tæller ikke med i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).
Bedømmelse: Materialet tæller ikke med i bedømmelsen.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materiale.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Total
 • 68,25