Spansk - Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 - i dag

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas histo-rie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag
 • analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling
 • sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller littera-turhistorisk sammenhæng
 • indgå i en dialog omkring det valgte emne.
Engelsk titel

Spanish - Latin-American history, culture and literature from 1800 till today

Holdundervisning

De to godkendte skriftlige øvelser er hhv. en opgave skrevet på spansk om et afgrænset emne formuleret af underviseren inden for fagelementets indholdsmæssige rammer og en selvvalgt opgave på dansk eller spansk efter eget valg. Den selvvalgte opgave indgår som materiale til den mundtlige prøve. Den studerende formulerer selv sit emne inden for indholdet af det af underviser fastsatte eksamenspensum. Der kan eksamineres inden for dette pensum.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig prøve, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Materialet indgår ikke i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Skriftlige øvelser: 3-5 normalsider hver.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Materialet består af en skriftlig øvelse jf. Særlige bestemmelser (se 'Bemærkninger').
Bedømmelse: Materialet indgår ikke i bedømmelsen.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. Der gives ingen forberedelsestid. Skriftlig øvelse: 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Materiale og egne noter i stikordsform (maks. 1 normalside).
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5