Portugisisk og brasilianske studier - Bachelorprojekt

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens felter (sprog og diskurs, litteratur, historie, samfundsforhold) 
 • at identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, som en faglig problemstilling kræver 
 • at begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • at redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teorier og metoder i forhold til projektets problemstilling 
 • at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme  
 • at arbejde i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens supervision som input til sit selvstændige arbejde 
 • at udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • at perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng  udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk sprog 
 • at sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Bachelor’s Project

Projektet skal forsynes med et resumé. Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen.
Hvis projektet er skrevet på et fremmedsprog, skal resuméet være på dansk.
Hvis projektet er skrevet på dansk, skal resuméet være på et af de ovennævnte fremmedsprog.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 15-20 normalsider
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang: Hjemmeopgave: 15-20 normalsider. Ved 2 deltagere øges sideantallet med 50 %; ved 3 deltagere med 100 %. Resumé: ½ normalside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Total
 • 409,5