Portuguese and Brazilian studies - Bachelor’s Project

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens felter (sprog og diskurs, litteratur, histo-rie, samfundsforhold)
 • identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, som en faglig problemstilling kræver
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problem-stilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valg-te metode i hele fremstillingen er tydelig
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teorier og metoder i forhold til projektets problemstilling
 • styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme
 • arbejde i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens super-vision som input til sit selvstændige arbejde
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstem-melse med videnskabelige krav og normer
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • udtrykke sig pået syntaktisk korrekt og idiomatisk sprog
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Other
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang: Hjemmeopgave: 15-20 normalsider.
Ved 2 deltagere øges sideantallet med 50 %
Ved 3 deltagere med 100 %.
Resumé: ½ normalside
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
Criteria for exam assessment
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Written examination, 15-20 normalsider
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk, eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 3 deltagere) med individuel bedømmelse.
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 409,5
 • English
 • 409,5