IEP; Enkeltsprog - Baltoslavisk

Kursusindhold

Viden om og forståelse af
• de synkrone sproglige forhold omkring et eller flere sprog inden for en af
følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk,
armensk, albansk eller tokharisk,
• de(t) nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indo-
europæiske grundsprog,
• hovedtræk i udviklingen frem til de(t) valgte sprogs moderne efterkom-
mere i det omfang det er muligt og relevant,
• sproghistoriske analyseproblemer relateret til de(t) valgte sprog.

 

Færdigheder i at
• oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af tekststykker fra
de(t) valgte sprog,
• vurdere og analysere de(t) valgte sprogs historie og rekonstruere det in-
doeuropæiske udgangspunkt,
• vælge og anvende de passende videnskabelige metoder til afklaring af
sproghistoriske analyseproblemer,
• formidle den erhvervede viden med anvendelse af den korrekte termino-
logi,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde
en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og frem-
gangsmåder.

 

Kompetencer i at
• tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med
henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
• tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og ef-
fektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer.

Engelsk titel

Elective Indo-European Language

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser
og øvelser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5