LIN; Dansk talesprogs grammatik

Kursusindhold

Grammatikken er sprogets kerne og sprogvidenskabens hjerteblod. Den handler om de faste sproglige valg vi er nødt til at forudsætte og vælge indenfor, for overhovedet at kunne producere og forstå ytringer som meningsfulde. For danskstuderende er spørgsmålet om grammatikkens relation til tekstanalysen således helt centralt.

Kurset giver et dybtgående indblik i udvalgte aspekter af dansk grammatik, herunder morfologi, konstruktionslære og ledstilling. Udgangspunktet er referencegrammatikken Hansen og Heltoft: Grammatik over det Danske Sprog (GDS). Som hjælp til at komme ind i dens begrebsverden og opbygning bruges Lars Heltoft: Sprogets Elementer (under udarbejdelse, se nf.).

Kurset er også en introduktion til forskellige metoder i studiet af grammatiske fænomener. GDS’ teoretiske udgangspunkt, den danske strukturalistisk-funktionelle tradition, vil blive sammenholdt med andre tilgange til grammatik, især den sprogbrugsbaserede grammatik (usage based grammar) og konstruktionsgrammatikken.

Der vil i undervisningen blive lagt vægt på analyser af autentisk materiale. Talesprogsmateriale indgår i betydeligt omfang; ligeledes indgår kortere tekster, især fiktive, 

Et godt kendskab til dansk grammatik giver grundlag for bedre tekstanalyser, bedre tekstproduktion og videre forskning i dansk sprog og sprogbrug. Danskstuderende kan vælge en rent grammatisk problemstilling eller en tekstlingvistisk problemstilling hvor de grammatiske valgs betydning for tekstforståelse og tekstanalyse er i centrum. Lingvistikstuderende vælger et talesprogligt materiale.

Det forventes, at deltagerne har kendskab til dansk grammatik svarende til Lisa Holm Christensen & Robert Zola Christensen: Dansk Grammatik, Syddansk Universitetsforlag.

Engelsk titel

Danish spoken language

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • redegøre for de valg, der er truffet med hensyn til afgrænsning og indhentning og tilrettelæggelse af data,
 • lave en sammenhængende fremstilling af det valgte talesprogstræk med eksempler fra det udvalgte materiale, forholde sig kritisk til relevante tidligere behandlinger af emnet og litteratur om forholdet mellem skriftsprog og talesprog,
 • analysere forelagte udskrifter af dansk talesprog og gøre rede for, hvad der generelt karakteriserer dansk talesprogs grammatik sammenholdt med dansk skriftsprogs grammatik, og belyse forskellen ud fra generel teori om forskellen på talesprog og skriftsprog.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2018-ordningen

2017-ordningen
2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning

Deltagerne skal anskaffe Hansen & Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog, bd. I-III, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Syddansk Universitetsforlag. Som introduktion hertil bruges Lars Heltoft: Sprogets Elementer (2018), enten i færdigtrykt form (hvis det kan nås), eller i foreløbigt tryk. Derudover vil et kompendium med supplerende tekster foreligge ved kursusstart.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5