BA-tilvalg: Visuel kultur

Kursusindhold

Kurset introducerer til det nye forsknings- og uddannelsesfelt visuel kultur med henblik på at give den studerende et overblik over de centrale problemer, teorier,  dertil metoder og konkrete genstandsfelter. Kurset kan tages selvstændigt og som introduktion til KA-uddannelsen i visuel kultur på IKK. Kurset falder i 3 hoveddele på hver 3/4 x 3 timer, som vil blive struktureret som forelæsninger med eksempler, små opgaver på stedet plus plenum:

1 DEL. Teori. Kurset introducerer først til feltets centrale problemer og tilknyttede teoriske spørgsmål med hovedfokus på begreberne visualitet og kultur, herunder temaer som visuelle fænomener og synskulturer, okularcentrisme/okulareccentrisme, æstetik og det visuelle som socialt felt. Dette eksemplificeres med analyseeksempler, f.eks. fra reklame, design, videnskab, oplevelseskultur og nye medier. Der lægges vægt på at forstå teoriernes anvendelighed og brug ift. at tænke over visuel kultur.

2. DEL. Genstandsfelter. Dernæst behandles feltets analytiske tilgangsvinkler og en række konkrete genstandsfelter på baggrund af oplæg fra underviser og de studerende. Denne del organiseres omkring introduktion til metode og analyse samt en forberedelsesperiode og et seminar med gæster, hvor alle studerende præsenterer oplæg. Disse oplæg kan evt. bruges som forarbejde for senere opgaveskrivning mm.

3. DEL. Case. Der arbejdes med oplevelseøkomoni – ”den visuelle oplevelseøkonomi” – hvor nye teorier om transvisualitet (se http://www.amazon.co.uk/Transvisuality-Cultural-Dimension-Visuality-Boundaries/dp/1846318912), genstandsfelter indenfor kulturøkonomien og analyser af cases kobles sammen i en operativ forståelse af visuel kulturs potentialer. De studerende inddrages i planlægningen af denne del.

Alle deltagere forventes at deltage aktivt i alle sammenhænge på kurset, herunder med oplæg. Samtidig bedes ethvert fravær meddelt underviseren pr email: amichel@hum.ku.dk.

Om Anders Michelsen: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=164624&f=1

Engelsk titel

Visual Culture

Forelæsning

Grundbøger som forventes anskaffet til kurset:

Sturken, Marita, and Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture (Oxford: Oxford University Press, 2001).

Elkins, James, Visual Studies: A Skeptical Introduction (London: Routledge, 2003)

NB: Sturken et.al og Elkins forventes læst og present op til kursusstart.

Samtidig anskaffes kompendium, BA-Tilvalg i Visuel Kultur, som foreligger til køb fra midt januar 2019 og købes på HUMs webshop; http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/kompendier-foraarssemesteret-345s1.html, eller i Publikoms butik i Bygning 11.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420