Kunsthistorie: Kulturteorier og Visuel Kultur

Kursusindhold

Modul 8 på BA i Kunsthistorie fungerer som en kombination af to forelæsnings- og seminarrækker, der afholdes af kursets to undervisere. Forelæsningerne og seminarerne supplerer og komplementerer hinanden på en række måder og leder samlet set frem mod den bundne mundtlige eksamen i et fast pensum for dette obligatoriske og konstituerende modul på uddannelsen

Seminar 1:

I dette kursus vil vi oparbejde kendskab til centrale kulturteorier og deres anvendelse i analyser af kulturfænomener, herunder fænomener inden for kunsthistorie og visuel kultur.

Vi vil diskutere og reflektere kritisk over tilgange til et sæt større, centrale visuelle og kulturteoretiske problemstillinger. Disse indbefatter tværfaglige tilgange til forskelle og ligheder mellem visuel kultur og kunsthistorie, tilgange til kulturbegreber samt til: urban kultur, massekultur, hverdagskultur, finkultur, køn, postkolonial identitet og forskel, subjektivitet og socialitet, offentlige sfærer, kulturelt borgerskab og kulturel globalisering.

I kurset arbejdes der i bred forstand med moderne og kontemporær kultur, men der fokuseres på senmoderne og samtidshistoriske problemstillinger. Der arbejdes med globalt kulturelt udblik, men med en hovedvægt lagt inden for dele af den vestlige kulturkreds. Teoretisk og metodisk er fokus lagt på at give indblik i og kendskab til den anglo-amerikanske tradition inden for kulturstudier (Chicago skolen, Birmingham skolen samt disses senere videreudviklinger) og ligeledes anglo-amerikanske visuel kultur studier. Dette ledsages af diskussion af kulturteorier fra Frankfurt skolen, strukturalister, poststrukturalister, postkolonialister samt inden for studier af netværkssamfund og globalisering.

Vi vil vægte læsning og diskussion af teoretiske kernetekster. Vi vil dog også hele kurset igennem lægge en stor del af vores energi i at arbejde med disse tekster ved at anvende dem i praktiske analyseøvelser af kulturelle, visuelle og kunsthistoriske fænomener (f.eks. kulturbilleder, byliv, fotografier, TV, rockmusik, biler, film, reklamer, museer og udstillinger, sport, mode, installationskunst, tegneserier, selv-portrætter, sociale medier, institutioner, kulturteoretikeres selv-præsentationer).

I kurset anvendes som undervisningsformer en kombination af underviseroplæg, analyseøvelser af både individuelt og gruppemæssigt tilsnit, diskussioner i plenum, samt deltageroplæg.

Seminar 2:

The course focuses on central cultural theories seen in their relation to the advanced and emerging theories, practices, structures and processes in art history and its neighboring fields of study.

Students will be offered insights into the historical, analytical and practical aspects of the work and thought in ‘cultural sector’ as well as with its intriguing inside- and outside-reflections. The major goal of the course is to provide insights into the historical genealogy of the culture theories and to trace and reflect their modern and contemporary metamorphoses.

Course objectives include

(1) providing of methodological skills for recognizing the theoretical, practical and analytical tools of the culture related discourses,

(2) providing an orientation into the wide range of the usage of the aforementioned conceptual and other tools, and

(3) discussing the development of academic conventions and institutionalizations of the culture discourse with reference to the most prominent or intriguing examples from the art history and cultural practices in general.

Engelsk titel

Visual Culture Studies (compulsory and constituent)

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 251
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420